Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto EON Steel Uživatelská příručka 3.0

Kompas

Suunto EON Steel obsahuje digitální kompas s kompenzací náklonu, který je k dispozici jako hlavní obrazovka.

view compass

Kalibrování kompasu

Před prvním použitím a po každém nabíjení počítače Suunto EON Steel je zapotřebí kompas aktivovat kalibrací. Suunto EON Steel zobrazí při spuštění kompasu ikonu kalibrace.

Tímto pohybem se kompas přizpůsobí okolnímu magnetickému poli.

Z důvodu změn okolního magnetického pole se doporučuje před každým ponorem kompas znovu kalibrovat.

Chcete-li spustit kalibraci kompasu manuálně:

 1. Sundejte si počítač Suunto EON Steel ze zápěstí.
 2. Přidržením prostředního tlačítka otevřete nabídku.
 3. Přejděte do nabídky Obecné » Kompas.
 4. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete Kompas.
 5. Přejděte nahoru nebo dolů a zvolte Kalibrace.
 6. Kalibraci proveďte otáčením počítače kolem os xyz soustavy souřadnic (jako byste opisovali malý kruh). Tím dosáhnete maximální možné stabilizace magnetického pole v průběhu kalibrace. Snažte se počítač Suunto EON Steel udržet pokud možno na stejném místě a vyvarujte se příliš výrazných pohybů.
 7. Opakujte otáčivý pohyb tak dlouho, dokud kalibrace kompasu nebude úspěšně dokončena.

  Calibrating turn and tilt Eon

 8. Úspěšná kalibrace bude potvrzena zvukovým signálem a obrazovka se vrátí zpět do nabídky Kompas.
POZNÁMKA:

Pokud se kalibrace nezdaří několikrát po sobě, je možné, že se nacházíte v oblasti se silnými zdroji magnetismu, například poblíž velkých kovových předmětů. Přesuňte se na jiné místo a pokuste se o kalibraci kompasu znova.

Nastavení deklinace

Před potápěním je nutné přizpůsobit nastavení deklinace kompasu lokalitě, ve které se nacházíte, aby byla zaručena přesnost kompasu. Zjistěte místní hodnotu deklinace z ověřeného zdroje a nastavte tuto hodnotu v Suunto EON Steel.

Pro nastavení deklinace:

 1. Pro vstup do menu podržte stiknuté prostřední tlačítko.
 2. Přejděte do nabídky General (Obecné) / Compass (Kompas).
 3. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete Compass (Kompas).
 4. Dalším stisknutím prostředního tlačítka otevřete Declination (Deklinace).
 5. Posunem nahoru/dolů nastavte úhel deklinace: Počáteční hodnota je 0,0°. Posunem nahoru se budete pohybovat směrem k východu, posunem dolů k západu. Pokud chcete deklinaci vypnout, nastavte její úhel na 0,0°.
 6. Stisknutím prostředního tlačítka uložíte změny a vrátíte se do nabídky Compass (Kompas).
 7. Menu opustíte podržením stisknutého prostředního tlačítka.

Aretace azimutu

Azimut je úhel mezi severem a vaším cílem. Jednoduše řečeno se jedná o směr, kterým chcete postupovat. Směr pohybu představuje současný směr, kterým se pohybujete.

Nastavení aretace azimutu slouží k lepší orientaci pod hladinou a zajišťuje dodržování požadovaného směru. Můžete například nastavit aretaci azimutu na útes ještě před opuštěním lodi.

Aretaci azimutu můžete resetovat kdykoliv, avšak zrušit aretaci je možné pouze nad hladinou.

Nastavení aretace azimutu:

 1. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete obrazovku kompasu.
 2. Podržte počítač Suunto EON Steel rovně před sebou tak, aby horní strana mířila k vašemu cíli.
 3. Stiskněte a podržte spodní tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí hláška Azimut aretován.

Bearing locked Steel

Po dokončení aretace azimutu se na růžici kompasu zobrazí určená poloha, jak je zobrazeno níže.

bearing locked diving steel

Pod vaším směrem (velkým číslem uprostřed kompasu) uvidíte také relativní rozdíl mezi vaším azimutem a vaším směrem. Takže pokud se budete například chtít vydat stejným směrem, jako je nastavený azimut, mělo by spodní číslo být 0.

Pokud si přejete nastavit novou aretaci azimutu, jednoduše opakujte postup popsaný výše. Každá aretace azimutu bude uložena do záznamu ponoru s časovou značkou.

Pokud chcete aretaci azimutu odebrat z obrazovky kompasu, musíte se vrátit nad hladinu.

Zrušení aretace azimutu:

 1. V povrchovém stavu stiskněte a podržte prostřední tlačítko – otevře se hlavní nabídka.
 2. Pomocí horního a spodního tlačítka přejděte na položku Obecné a stiskněte prostřední tlačítko.
 3. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete nabídku Kompas.
 4. Prostředním tlačítkem vyberte položku Odstranit azimut.
 5. Menu opustíte podržením stisknutého prostředního tlačítka.

Table of Content