Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | ON TIME FOR CHRISTMAS: SHOP BEFORE DECEMBER 20TH! | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

  • Ponor s více plyny

Ponor s více plyny

Suunto EON Steel umožňuje přepínání mezi plyny definovanými v nabídce Gas(es) (Plynové směsi) během ponoru. Při výstupu budete vždy upozorněni na změnu plynové směsi v případě, že bude k dispozici vhodnější směs.

Např. máte k dispozici následující plynové směsi při ponoru do 55 m (180,5 stop):

  • tx18/45, MOD 58 m
  • tx50/10, MOD 21 m
  • kyslík, MOD 6 m

Při výstupu budete v hloubce 21 m (70 stop) a 6 m (19,7 stop) upozorněni na změnu plynové směsi v závislosti na maximální provozní hloubce (MOD) dané směsi.

Na vhodný okamžik pro změnu plynové směsi budete upozorněni vyskakovacím oknem, viz níže:

ChangeGas

VAROVÁNÍ:

Při potápění s více plynovými směsmi nezapomeňte, že doba výstupu je vždy vypočtena na základě předpokladu, že použijete všechny plynové směsi uvedené v nabídce Gas(es) (Plynové směsi). Před ponorem vždy zkontrolujte, že jsou v počítači nastaveny jen ty plynové směsi, které máte během ponoru skutečně k dispozici. Odeberte plynové směsi, které k dispozici nejsou.

Úprava plynových směsí v průběhu ponoru

Úprava plynových směsí je určena pouze pro nouzové případy. Během potápění může například z nepředvídatelných důvodů dojít ke ztrátě lahve s plynovou směsí. V tomto případě je možné se situaci přizpůsobit a tuto plynovou směs odebrat ze seznamu směsí Suunto EON Steel. Toto opatření umožní potápěči pokračovat v ponoru a mít stále k dispozici správně vypočtené informace o dekompresi.

Nebo naopak, pokud z nějakého důvodu potápěči dojde plynová směs a bude nucen využít plynovou směs od svého kolegy, je možné této situaci Suunto EON Steel přizpůsobit a přidat do seznamu novou plynovou směs. Suunto EON Steel provede přepočet dekompresních hodnot a zobrazí potápěči správné informace.

POZNÁMKA:

Tato funkce není ve výchozím nastavení povolena. Její aktivace přidá další krok do nabídky plynových směsí během ponoru. Funkce je k dispozici pouze v případě, že je pro daný mód ponoru k dispozici více plynových směsí.

Chcete-li úpravu plynových směsí během ponoru povolit, zapněte funkci v nabídce Nastavení ponoru / Parametry / Upravit plyny.

Jakmile bude tato funkce povolena, budete moci během ponoru s více plynovými směsmi přidat novou plynovou směs nebo odstranit některou ze stávajících směsí ze seznamu.

Izobarická protidifúze (ICD)

K izobarické protidifúzi (ICD) dochází v případě, když difúze různých inertních plynů během ponoru (například dusíku a hélia) probíhá v různých směrech. Jinými slovy, jeden plyn absorbuje tělo, zatímco druhý je uvolňován. ICD představuje riziko při potápění s trimixovými plynovými směsmi.

K ICD může dojít v průběhu ponoru, například, při přepnutí plynové směsi Trimix na Nitrox nebo lehký Trimix. Po tomto přepnutí se hélium a dusík rychle uvolňují v opačných směrech. Tím dochází k přechodnému zvýšení celkového tlaku inertního plynu, který může vést k dekompresní nemoci (DCS).

V současné době neexistují žádné algoritmy, které by mohly zohlednit riziko výskytu ICD. Proto musíte tuto problematiku vzít v potaz pří plánování ponorů s Trimixem.

Pro plánování bezpečného ponoru s Trimixem můžete použít Suunto EON Steel. V nabídce Gases (plynové směsi) můžete nastavit poměr kyslíku (O2) a hélia (He) tak, abyste viděli změny v hodnotách parciálního tlaku dusíku (ppN2) a parciálního tlaku hélia (ppHe).

Zvýšení parciálního tlaku je indikováno kladným číslem, zatímco pokles záporným. Změny v ppN2 a ppHe jsou zobrazeny vedle každé plynové směsi, na kterou chcete přepnout. Maximální provozní hloubkou (MOD) se rozumí hloubka, ve které chcete danou plynovou směs začít používat.

Varovná hláška upozorňující na ICD se zobrazí, když je hloubka pro přepnutí na plynovou směs větší než 10 m (30 stop) a dále:

  1. Když se hodnota ppN2 zvýší o více než 0,5 nebo
  2. Když se hodnota ppHe zvýší o více než 0,5 a hodnota ppN2 klesne o více než 0,25.

Pokud dojde při přepínání plynových směsí k překročení těchto hodnot, zobrazí přístroj Suunto EON Steel varovnou hlášku upozorňující na ICD, viz níže:

isobaric new

V tomto příkladu jsou dostupné následující plynové směsi pro hluboký ponor s Trimixem:

  • Trimix 15/55
  • Trimix 35/10
  • Trimix 50/10
  • Podíl kyslíku

Suunto EON Steel upozorní na nebezpečí vzniku ICD, pokud dojde k přepnutí ze směsi 15/55 na směs 35/10 v hloubce 34,4 m.

Pokud k takovému přechodu dojde, bude změna ppN2 a ppHe výrazně mimo bezpečné limity.

Jedním ze způsobů, jak předejít riziku vzniku ICD, je zvýšit podíl helia v plynové směsi 35/10 na trimixovou směs 35/25. Toto opatření udrží změny v parciálním tlaku na bezpečné úrovni a eliminuje nebezpečí náhlého vzniku ICD.

Table of Content