Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | BLACK FRIDAY | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto EON Steel Uživatelská příručka 3.0

Ponor s více dýchacími směsmi

Suunto EON Steel umožňuje přepínání mezi dýchacími směsmi definovanými v nabídce Plyny během ponoru. Při výstupu budete vždy upozorněni na změnu dýchací směsi v případě, že bude k dispozici vhodnější směs.

Např. máte k dispozici následující dýchací směsi při ponoru do 55 m (180,5 stop):

  • tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
  • tx50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • kyslík, MOD 6 m

Při výstupu budete v hloubce 22 m (72 stop) a 6 m (19,7 stop) upozorněni na změnu dýchací směsi v závislosti na maximální provozní hloubce (MOD) dané směsi.

Na vhodný okamžik pro změnu dýchací směsi budete upozorněni vyskakovacím oknem, viz níže:

ChangeGas

VAROVÁNÍ:

Při potápění s více dýchacími směsmi nezapomeňte, že doba výstupu je vždy vypočtena na základě předpokladu, že budete používat všechny dýchací směsi uvedené v nabídce Plyny. Před ponorem vždy zkontrolujte, že jsou v počítači nastaveny jen ty dýchací směsi, které máte během ponoru skutečně k dispozici. Odeberte dýchací směsi, které k dispozici nejsou.

Úprava dýchacích směsí v průběhu ponoru

Úprava dýchacích směsí je určena pouze pro nouzové případy. Během potápění může například z nepředvídatelných důvodů dojít ke ztrátě lahve s jednou plynovou směsí. V tomto případě je možné tuto plynovou směs odstranit z počítače Suunto EON Steel. Toto opatření umožní potápěči pokračovat v ponoru a mít stále k dispozici správně vypočtené informace o dekompresi.

Nebo naopak, pokud bude potápěč nucen využít plynovou směs od svého kolegy, je možné této situaci počítač Suunto EON Steel přizpůsobit a přidat do seznamu novou plynovou směs. Počítač Suunto EON Steel provede přepočet dekompresních hodnot a zobrazí potápěči platné informace o dekompresi.

POZNÁMKA:

Tato funkce není ve výchozím nastavení povolena. Její aktivace přidá další krok do nabídky dýchacích směsí během ponoru. Funkce je k dispozici pouze v případě, že je pro daný režim ponoru k dispozici více dýchacích směsí.

Chcete-li úpravu dýchacích směsí během ponoru povolit, přejděte do nabídky Nastavení ponoru » Parametry » Upravit plyny.

Jakmile bude tato funkce povolena, budete moci během ponoru s více dýchacími směsmi přidat novou dýchací směs nebo odstranit některou ze stávajících směsí ze seznamu.

POZNÁMKA:

Úprava nebo odstranění aktuálně používané dýchací směsi (aktivního plynu) není možné.

Je-li zapnuta možnost Upravit plyny, můžete odstranit nepoužívané dýchací směsi ze seznamu, přidávat nové dýchací směsi do seznamu a upravit parametry (O2, He, pO2) neaktivních dýchacích směsí.

Izobarická protidifúze (ICD)

K izobarické protidifúzi (ICD) dochází v případě, když difúze různých inertních plynů během ponoru (například dusíku a hélia) probíhá v různých směrech. Jinými slovy, jeden plyn absorbuje tělo, zatímco druhý je uvolňován. ICD představuje riziko při potápění s trimixovými dýchacími směsmi.

K ICD může dojít v průběhu ponoru, například, při přepnutí dýchací směsi trimix na nitrox nebo lehký trimix. Po tomto přepnutí se hélium a dusík rychle uvolňují v opačných směrech. Tím dochází k přechodnému zvýšení celkového tlaku inertního plynu, který může vést k dekompresní nemoci (DCS).

V současné době neexistují žádné algoritmy, které by mohly zohlednit riziko výskytu ICD. Proto musíte tuto problematiku vzít v potaz pří plánování ponorů s trimixem.

Pro plánování bezpečného ponoru s trimixem můžete použít Suunto EON Steel. V nabídce Plyny můžete nastavit poměr kyslíku (O2) a hélia (He) tak, abyste viděli změny v hodnotách parciálního tlaku dusíku (ppN2) a parciálního tlaku hélia (ppHe).

Zvýšení parciálního tlaku je indikováno kladným číslem, zatímco pokles záporným. Změny v ppN2 a ppHe jsou zobrazeny vedle každé dýchací směsi, na kterou chcete přepnout. Maximální pracovní hloubka (MOD) dýchací směsi je hloubka, ve které je parciální tlak kyslíku (pO2) v dýchací směsi na bezpečné úrovni. Můžete definovat limit pO2 pro každou dýchací směs.

Varování ohledně ICD se vygeneruje, když:

  1. Hloubka přepnutí směsi je větší než 10 m (33 stop).
  2. Geometrický průměr změny parciálního tlaku N2 a změny parciálního taku He je větší než 0,35 baru.

Pokud dojde při přepínání dýchacích směsí k překročení těchto hodnot, zobrazí přístroj Suunto EON Steel varovnou hlášku upozorňující na ICD, viz níže:

isobaric eon

V tomto příkladu jsou dostupné následující dýchací směsi pro hluboký ponor s trimixem:

  • Trimix 15/55, MOD 76,7 m (pO2 1,3)
  • Trimix 35/15, MOD 27,1 m (pO2 1,3)
  • Trimix 50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • Kyslík, MOD 6 m

Suunto EON Steel upozorní na nebezpečí vzniku ICD, pokud dojde k přepnutí ze směsi 15/55 na směs 35/15 v hloubce 27,1 m.

Pokud k takovému přechodu dojde, bude změna ppN2 a ppHe výrazně mimo bezpečné limity.

Jedním ze způsobů, jak předejít riziku vzniku ICD, je zvýšit podíl helia v první dekompresní dýchací směsi (trimix 35/10), abyste získali trimixovou směs 35/32. Vzhledem k této změně potřebuje druhá dekompresní směs (trimix 50/10) více hélia, což pomůže předejít riziku ICD. Druhá dekompresní dýchací směs by měla být trimix 50/12. Tyto úpravy zachovají změny parciálního tlaku na bezpečné úrovni a zamezí riziku náhlého vzniku ICD.

Table of Content