Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | BLACK FRIDAY SALE ON NOW | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

 • Suunto Fused RGBM

Suunto Fused RGBM

Vývoj původního dekompresního modelu společnosti Suunto byl zahájen v 80. letech 20. století, kdy byl v přístroji Suunto SME implementován Bühlmannův algoritmus založený na M-hodnotách. Od té doby probíhá neustálý vývoj původního algoritmu s pomocí externích i interních odborníků.

Na konci 90. let 20. století společnost Suunto obohatila svůj předchozí dekompresní model založený na M-hodnotách o poznatky modelu dr. Bruce Wienkeho – takzvaný bublinový model RGBM. První produkty s implementací tohoto modelu byly ikonické Suunto Vyper a Suunto Stinger. Tyto přístroje znamenaly významné zvýšení bezpečnosti, jelikož braly v potaz mnoho okolností, které se při potápění vyskytují a které modely vybavené starší technologií nebyly schopny měřit:

 • Monitorování opakovaných ponorů v rozmezí několika po sobě jdoucích dnů
 • Měření opakovaných ponorů s velmi krátkými intervaly
 • Zohlednění vlivu hlubšího ponoru, než byl předcházející
 • Adaptace na rychlý výstup produkující velké množství mikrobublin
 • Přesné výpočty v souladu s fyzikálními zákony plynů

V modelu Suunto Fused™ RGBM jsou tkáňové poločasy odvozeny od Wienkeho modelu FullRGBM, ve kterém je lidské tělo modelováno prostřednictvím patnácti různých tkáňových skupin. Model FullRGBM těchto přídavných skupin využívá pro přesnější modelování vlivu komprese a dekomprese. Množství dusíku a helia v tkáních během komprese a dekomprese je počítáno v jednotlivých skupinách nezávisle.

Výhodou modelu Suunto Fused RGBM je rozšíření výše uvedeného modelu o schopnost adaptace k různým situacím při potápění, která optimalizuje a celkově zvyšuje bezpečnost při potápění. Rekreačním potápěčům dovoluje v závislosti na osobním nastavení mírně delší bezdekompresní intervaly. Technickým potápěčům používajícím přístroje s otevřeným okruhem dovoluje použití plynových směsí s heliem (při hlubších a delších ponorech umožňují plynové směsi založené na heliu kratší dobu výstupu). A pro potápěče používající rebreathery představuje model Suunto Fused RGBM perfektní nástroj pro sledování hodnot setpoint během ponoru.

Bezpečnost při potápění

Protože všechny dekompresní modely jsou čistě teoretické a nereflektují skutečný stav konkrétního potápěče, nemůže žádný z modelů zaručeně zabránit vzniku dekompresní nemoci. Experimentálně bylo prokázáno, že dekompresní limity lidského těla se mění v závislosti na pravidelnosti a četnosti potápění. Z toho důvodu potápěčský počítač nabízí dvě nastavení osobních přizpůsobení (P-1 a P-2) pro zkušené potápěče, kteří jsou ochotni přijmout zvýšené riziko.

UPOZORNĚNÍ:

Vždy používejte totožné hodnoty osobního a výškového přizpůsobení pro plánování ponoru a ponor samotný. Zvýšení hodnot osobních nebo výškových přizpůsobení oproti plánu může vést k delším intervalům dekomprese a tudíž vyšším nárokům na objem plynu. Pokud hodnoty osobních přizpůsobení po plánování ponoru zvýšíte, hrozí nebezpečí předčasného vyčerpání vzduchu v lahvi.

Vysokohorský ponor

Atmosférický tlak ve vyšších nadmořských výškách je nižší, než na hladině moře. Po výstupu do vyšších nadmořských výšek budete mít v těle více dusíku v porovnání s rovnovážným stavem ve vaší obvyklé nadmořské výšce. Postupem času se tento „přebytečný“ dusík uvolňuje a dojde opět k dosažení rovnovážného stavu. Je obecně doporučováno se před potápěním ve vyšších nadmořských výškách aklimatizovat – vyčkat alespoň tři hodiny.

Před potápěním ve vyšších nadmořských výškách je zapotřebí upravit nastavení potápěčského počítače tak, aby měření zohledňovala specifika dané nadmořské výšky. Maximální hodnoty parciálního tlaku dusíku, které povoluje matematický model potápěčského počítače, jsou sníženy s ohledem na nižší hodnoty tlaku vzduchu.

Následkem toho jsou značně sníženy povolené hodnoty bezdekompresních limitů.

VAROVÁNÍ:

DBEJTE NA PŘESNÉ VÝŠKOVÉ PŘIZPŮSOBENÍ! Při potápění v nadmořských výškách přesahujících 300 m (1000 stop) je nutné tuto výšku přesně nastavit v potápěčském počítači, aby byly zajištěny přesné výpočty dekompresních mezí. Tento potápěčský počítač není určený pro použití v nadmořských výškách převyšujících 3000 m (10 000 stop). Nastavení nesprávných hodnot nadmořské výšky nebo potápění nad maximální povolenou nadmořskou výšku vede k nepřesným údajům o ponoru a jeho plánování.

Působení kyslíku

Výpočty vystavení působení kyslíku jsou založeny na aktuálních tabulkách limitních časů vystavení působení kyslíku a zažitých standardech. Kromě toho potápěčský počítač využívá několik metod pro přiměřený odhad vystavení působení kyslíku. Například:

 • Zobrazené hodnoty vystavení působení kyslíku jsou zaokrouhleny na nejbližší vyšší procentní hodnotu.
 • Limity CNS% do výše až 1,6 barů (23,2 psi) jsou založeny na limitech uvedených v příručce potápění NOAA z roku 1991.
 • Sledování OTU je založeno na dlouhodobé denní toleranci a poměr zotavení je snížen.

Informace vztahující se k působení kyslíku jsou potápěčským počítačem zobrazeny tak, aby byla zobrazená upozornění relevantní k aktuální fázi ponoru. Následující údaje budou například zobrazeny před ponorem a v jeho průběhu, pokud se přístroj nachází v módu Air/Nitrox nebo Trimix:

 • Nastavená hodnota O2% (a případě % helia)
 • CNS% a OTU
 • Zvukové upozornění v případě, že CNS% dosáhne 80 % a oznámení při překročení limitu 100 %
 • Oznámení v případě, že OTU dosáhne 250 a poté opět po dosažení limitu 300
 • Zvukové upozornění v případě, že hodnota pO2 překročí přednastavený limit (alarm oznamující vysokou hodnotu pO2)
 • Zvukové upozornění v případě, že hodnota pO2 bude < 0,18 (alarm oznamující nízkou hodnotu pO2)
VAROVÁNÍ:

POKUD HODNOTA LIMITNÍHO PODÍLU KYSLÍKU INDIKUJE DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍ HODNOTY, JE NEZBYTNÉ OKAMŽITĚ PROVÉST OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ PŮSOBENÍ KYSLÍKU. V opačném případě hrozí nebezpečí otravy kyslíkem, zranění či smrti.

Table of Content