Suunto Spartan Trainer Wrist HR - ?a?a?t???st??? - ??a ?a? ?µe??µ???a

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Οδηγός Χρήσης - 2.0

Table of Content

??a ?a? ?µe??µ???a

??a ?a? ?µe??µ???a

????ete ?µe??µ???a ?a? ??a ?at? t?? a????? ???µ?s? t?? ????????. St? s????e?a, t? ????? ???s?µ?p??e? t?? ??a GPS ??a d?????s? t???? d?af????.

?p??e?te ?a ???sete µ? a?t?µata t?? ????? ?a? t?? ?µe??µ???a st?? e??t?ta GENERAL (G?????) » Time/date (??a/?µe??µ???a) ?p?? µp??e?te ep?s?? ?a a????ete t? µ??f? t?? ??a? ?a? t?? ?µe??µ???a?.

??t?? t?? ????a? ??a?, µp??e?te ?a ???s?µ?p??e?te d?p?? ??a ??a ?a pa?a??????e?te t?? ??a se ??p??a ???? pe?????, ??a pa??de??µa, ?ta? ta??de?ete. St?? e??t?ta General (Ge????) » Time/date (??a/?µe??µ???a), pat?ste Dual time (??p?? ??a) ??a ?a ???µ?sete t? ???? ??a? ep??????ta? µ?a t?p??es?a.

??p??t???

?? ????? sa? d?a??te? ??p??t??? t? ?p??? µp??e? ?a ??e? µ?a f??? ? ?at' epa?????? se s???e???µ??e? ?µ??e?. ??e???p???ste t?? af?p??s? ap? t?? ep?????? Alarms (??d?p???se??) » Alarm clock(??p??t???) (?f?p??s?) t?? ???µ?se??.

G?a ?a ???µ?sete µ?a af?p??s?:

 1. ?????? ep????te p?s? s???? ???ete ?a a????eta? ? af?p??s?. ?? ep?????? e??a? ?? e???:

  • Once (??a f???): ? af?p??s? ??e? µ?a f??? st?? ep?µe?e? 24 ??e?, st?? ??a p?? ??e? ?a????ste?
  • Weekdays (????s?µe? ?µ??e?): ? af?p??s? ??e? t?? ?d?a ??a ap? ?e?t??a ??? ?a?as?e??
  • Daily (?a??µe????): ? af?p??s? ??e? t?? ?d?a ??a ???e ?µ??a t?? eßd?µ?da?

  alarm settings step1 Trainer

 2. ???ste t?? ??a ?a? ta ?ept? ?a? st? s????e?a p?a?µat?p???ste ???d? ap? t?? ???µ?se??.

  alarm settings step2 Trainer

?p??e?te ?ta? ??e? ? af?p??s? ?a t?? ap?????ete p???e?µ???? ?a te?µat?ste? ? ?a ep????ete t?? ep????? t?? p??s?????? d?a??p??. ? ?????? t?? p??s?????? d?a??p?? e??a? 10 ?ept? ?a? µp??e? ?a epa?a??f?e? ??? ?a? 10 f????.

Alarm dismiss snooze Trainer

??? af?sete t?? af?p??s? ?a s??e??se? ?a ??e?, ?a te?e? a?t?µata se p??s????? d?a??p? ?ste?a ap? 30 de?te???epta.