Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | HALLO WINTER 2021 | KOSTENLOSE RETOUREN 

Suunto 9 Používateľská príručka - 2.0

 • Zaznamenanie cvičenia

Zaznamenanie cvičenia

Okrem nepretržitého monitorovania aktivít môžete hodinky používať aj na zaznamenávanie tréningov alebo iných aktivít a získať tak podrobnú spätnú väzbu a sledovať svoj pokrok.

Zaznamenávanie cvičenia:

 1. Nasaďte si snímač srdcovej frekvencie (voliteľný).
 2. Potiahnutím nadol alebo stlačením horného tlačidla otvorte spúšťač.
 3. Klepnite na ikonu cvičenia alebo stlačte stredné tlačidlo.

  Exercise icon Spartan

 4. Potiahnutím nahor alebo nadol prechádzajte zoznamom športových režimov a klepnutím vyberte požadovaný režim. Prípadne prechádzajte stláčaním horného a dolného tlačidla a vyberte stlačením stredného tlačidla.

 5. Nad indikátorom spustenia sa zobrazí skupina ikon podľa toho, čo používate so športovým režimom (napr. srdcová frekvencia a pripojené GPS). Ikona šípky (pripojené GPS) počas hľadania bliká sivou farbou a po nájdení signálu svieti nazeleno. Ikona srdca (srdcová frekvencia) počas hľadania bliká sivou farbou a po nájdení signálu sa zmení na zelené srdce upevnené k pásu, ak používate snímač srdcovej frekvencie, alebo na zelené srdce, ak používate optický snímač srdcovej frekvencie.

  Ak používate snímač srdcovej frekvencie, ale ikona sa zmení len na zelené srdce (čo znamená, že je aktívny optický snímač srdcovej frekvencie), skontrolujte, či je snímač srdcovej frekvencie spárovaný, pozri Spárovanie zariadení POD a snímačov, a znovu vyberte športový režim.

  Môžete počkať, kým jednotlivé ikony zmenia farbu na zelenú, alebo stlačením stredného tlačidla spustiť nahrávanie.

  Running mode start

 6. Počas zaznamenávania môžete prepínať medzi displejmi stredným tlačidlom alebo pomocou dotykového displeja, ak je aktivovaný.

 7. Stlačením horného tlačidla zaznamenávanie pozastavíte. Zastavte a uložte stlačením spodného tlačidla alebo pokračujte stlačením horného tlačidla.

  Recording paused Spartan

Ak má zvolený športový režim možnosti, napríklad nastavenie cieľového trvania, môžete ich upraviť pred spustením zaznamenávania potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla. Možnosti športového režimu môžete upraviť aj počas zaznamenávania podržaním stlačeného stredného tlačidla.

TIP:

Keď počas zaznamenávania klepnete na displej, zobrazí sa kontextové okno s aktuálnym časom a úrovňou nabitia batérie.

Ak používate multišportový režim, medzi športmi možno prepínať podržaním stlačeného horného tlačidla.

Po zastavení zaznamenávania sa zobrazí otázka, ako sa cítite. Na otázku môžete odpovedať alebo ju preskočiť. (Pozri Feeling) Potom sa zobrazí súhrn aktivity, po ktorom môžete prechádzať pomocou dotykového displeja alebo tlačidiel.

Ak ste vytvorili záznam, ktorý nechcete uchovať, záznam v denníku môžete vymazať tak, že prejdete na spodnú časť súhrnu a klepnete na tlačidlo vymazania. Denníky môžete rovnako vymazať aj zo záznamníka.

Log delete

Používanie cieľov pri cvičení

Na hodinkách Suunto 9 možno pri cvičení nastaviť viac rôznych cieľov.

Ak má zvolený športový režim ako možnosť ciele, napríklad nastavenie cieľového trvania, môžete ich upraviť pred spustením zaznamenávania potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla.

Sportmode Targets Spartan

Cvičenie so všeobecným cieľom:

 1. Pred spustením zaznamenávania potiahnite nahor alebo stlačením dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 2. Klepnite na položku Targets alebo stlačte stredné tlačidlo.
 3. Zapnite položku General.
 4. Vyberte možnosť Duration alebo Distance.
 5. Vyberte svoj cieľ.
 6. Potiahnutím doprava sa vrátite do možností športových režimov.

Ak máte aktivované všeobecné ciele, na každom displeji s údajmi sa nachádza merač cieľa zobrazujúci váš pokrok.

ZoneDisplay Progress Spartan

Keď dosiahnete 50 % svojho cieľa a po splnení cieľa dostanete upozornenie.

Cvičenie s cieľom intenzity:

 1. Pred spustením zaznamenávania potiahnite nahor alebo stlačením dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 2. Klepnite na položku Targets alebo stlačte stredné tlačidlo.
 3. Zapnite položku Intensity.
 4. Vyberte možnosť Heart rate, Pace alebo Power.
  (Možnosti závisia od zvoleného športového režimu a od toho, či máte s hodinkami spárované zariadenie Power POD).
 5. Vyberte svoju cieľovú zónu.
 6. Potiahnutím doprava sa vrátite do možností športových režimov.

Navigovanie počas cvičenia

Počas zaznamenávania cvičenia sa môžete nechať navigovať po trase alebo k miestu záujmu (POI).

V športovom režime, ktorý používate, musí byť zapnuté GPS, aby bol možný prístup k možnostiam navigovania. Ak je presnosť GPS v športovom režime OK alebo dobrá, keď vyberiete trasu alebo POI, presnosť GPS sa zmení na možnosť Najlepšia.

Navigovanie počas cvičenia:

 1. Vytvorte si trasu alebo bod POI vo svojom online účte a synchronizujte hodinky, ak ste tak ešte neurobili.
 2. Vyberte športový režim, ktorý používa GPS, a potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla otvorte možnosti. Prípadne najskôr spustite zaznamenávanie a potom podržaním stlačeného stredného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 3. Prejdite na položku Navigation a klepnite na nastavenie alebo stlačte stredné tlačidlo.
 4. Potiahnutím nahor a nadol alebo stlačením horného a dolného tlačidla vyberte možnosť navigovania a stlačte stredné tlačidlo.
 5. Vyberte trasu alebo POI, ku ktorému sa chcete nechať navigovať, a stlačte stredné tlačidlo. Potom stlačením horného tlačidla spustite navigovanie.

Ak ste ešte nespustili zaznamenávanie cvičenia, posledný krok vás zavedie späť do možností športového režimu. Prejdite nahor do zobrazenia Štart a spustite zaznamenávanie ako normálne.

Počas cvičenia potiahnutím prstom doprava alebo stlačením stredného tlačidla prejdite na displej navigácie, kde uvidíte trasu alebo body POI, ktoré ste vybrali. Pre ďalšie informácie o displeji navigovania pozri Navigácia k POI a Trasy.

Na tomto displeji môžete potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla otvoriť možnosti navigovania. V možnostiach navigácie môžete napríklad vybrať inú trasu alebo POI, skontrolovať súradnice aktuálnej polohy, ako aj ukončiť navigáciu výberom položky Breadcrumb .

Inhaltsverzeichnis