Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | BLACK FRIDAY SALE STARTETKOSTENLOSE RETOUREN

Suunto Spartan Sport Wrist HR คู่มือการใช้งาน - 2.5

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

เวลาและวันที่

คุณจะตั้งเวลาและวันที่ในช่วงที่เริ่มต้นใช้งานนาฬิกา หลังจากนั้น นาฬิกาจะใช้เวลาจากจีพีเอสเพื่อปรับค่าชดเชยเวลาเอง

คุณสามารถปรับเวลาและวันที่ได้ด้วยตัวเองจากการตั้งค่าในส่วน GENERAL (ทั่วไป) » เวลา/วันที่ (เวลา/วันที่) ซึ่งใช้เปลี่ยนรูปแบบวันและเวลาได้ด้วย

นอกจากเวลาหลักแล้ว คุณยังใช้การแสดงผลสองเวลาเพื่อติดตามเวลาในสถานที่ต่างๆ ได้ เช่น ในขณะเดินทาง ในส่วน ทั่วไป (ทั่วไป) » เวลา/วันที่ (เวลา/วันที่) ให้แตะ เวลาคู่ขนาน (สองเวลา) เพื่อตั้งเขตเวลาด้วยการเลือกตำแหน่งที่ตั้ง

นาฬิกาปลุก

นาฬิกาของคุณมีนาฬิกาปลุกที่สามารถส่งเสียงครั้งเดียวหรือทำซ้ำในวันที่กำหนดให้ เปิดใช้งานสัญญาณเตือนจากการตั้งค่าภายใต้ สัญญาณปลุก (นาฬิกาปลุก) » นาฬิกาปลุก

นอกจากสัญญาณเตือนแบบมาตรฐานแล้ว คุณจะเห็นการเตือนแบบปรับได้ตามข้อมูลพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก โปรดดู สัญญาณเตือนพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

วิธีตั้งเวลาปลุกตามต้องการ

  1. กดปุ่มตรงกลางจากหน้าปัดนาฬิกาเพื่อเปิดเมนูทางลัดและเลื่อนไปที่ สัญญาณปลุก
  2. ขั้นแรกให้เลือกความถี่ของเวลาปลุกที่ต้องการ มีตัวเลือกดังนี้

    ครั้งหนึ่ง ครั้งเดียว (Once): เสียงปลุกจะดังครั้งหนึ่งใน 24 ชั่วโมงถัดไปตามเวลาที่กำหนด วันธรรมดา เวลาเดียวกันในสัปดาห์ (Weeklight): เสียงปลุกจะดังในเวลาเดียวกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ประจำวัน ทุกวัน (Daily): เสียงปลุกจะดังในเวลาเดียวกันทุกวันในสัปดาห์

    alarm settings step1

  3. ตั้งชั่วโมงและนาที แล้วออกจากการตั้งค่า

    alarm settings step2

เมื่อเสียงปลุกดัง คุณสามารถปิดการปลุกหรือเลือกตัวเลือกเลื่อนการปลุกได้ เวลาเลื่อนการปลุกคือ 10 นาทีและสามารถตั้งซ้ำๆ ได้ 10 ครั้ง

Alarm dismiss snooze

ถ้าปล่อยให้เสียงปลุกดังต่อ นาฬิกาจะเลื่อนปลุกโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไป 30 วินาที

Inhaltsverzeichnis