Používanie profilu Automaticky
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.0

Table of Content

Používanie profilu Automaticky

Profil Automaticky prepína medzi profilmi Výškomer a Barometer podľa toho, ako sa pohybujete. Keď je aktívny profil Automaticky, zariadenie bude automaticky prepínať interpretovanie zmien tlaku vzduchu ako zmeny v nadmorskej výške alebo zmeny počasia.

automatic

Nie je možné merať zmeny počasia a nadmorskej výšky súčasne, pretože oba javy spôsobujú zmeny tlaku vzduchu. Suunto Ambit2 podľa potreby zistí pohyb v zvislom smere a prepína na meranie nadmorskej výšky. Ak je zobrazená nadmorská výška, aktualizuje sa v intervale max. 10 sekúnd.

Ak sa nachádzate v konštantnej nadmorskej výške (zmena v zvislom smere menej ako 5 metrov za 12 minút), zariadenie Suunto Ambit2 interpretuje všetky zmeny tlaku vzduchu ako zmeny počasia. Interval merania je 10 sekúnd. Hodnota nadmorskej výšky ostáva nezmenená a ak dôjde k zmene počasia, uvidíte zmeny hodnôt tlaku vzduchu pri hladine mora.

Ak meníte svoju nadmorskú výšku (zmena v zvislom smere viac ako 5 metrov za 3 minúty), zariadenie Suunto Ambit2 interpretuje všetky zmeny tlaku vzduchu ako zmeny nadmorskej výšky.

V závislosti na aktivovanom profile môžete pomocou tlačidla View prepínať zobrazenie Výškomer alebo Barometer.

POZNÁMKA:

Ak používate profil Automaticky, nie sú na displeji zobrazené ikony barometra alebo výškomera.