Suunto Spartan Trainer Wrist HR - ????????? - ???????
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

???????

???????

??????????? POI ???????????????? ???? ??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??????????????????????? Suunto Movescount ???????????? ??????????????????????????????

??????????????????????????:

 • ???????????
 • ?????????????
 • ??????????????????
 • ???????
 • ????????
 • ????????????

???????????????????????????? 250 ??????????????

???????????????????? (POI)

?????????????????????????????????????? Suunto Movescount ???????????????????????????????????

????????? POI ???? Suunto Movescount

 1. ?????????????????????????????????? Suunto Movescount
 2. ???????????????? ???????? POI (???????)
 3. ???????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????????????????????
 4. ????????????? ?????????????????????????????????????????
 5. ?????????????? Movescount ?????? SuuntoLink (??? USB) ???? Suunto Movescount App (Bluetooth)

??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Movescount ?????????????????????????

????????? POI ??????????

 1. ??????????????????????????????????
 2. ??????????? ???????? (????????) ?????????????????????????????
 3. ??????????????????????????????? ????????????? (????????????????????) ?????????????????
 4. ??????????????? GPS ????????????????????????????
 5. ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? (POI) ??????????????? POI
 6. ?????????????? ???? POI ???????????????????? POI (???????????????????????????? ?????????) ???????????????????????????????? Movescount

????? POI

??????????? POI ??????????????????????????????? Use in watch ?????? POI ?? Movescount ?????? POI ????????????? POI ????????

?????? POI ????????

 1. ??????????????????????????????????
 2. ??????????? ???????? (????????) ?????????????????
 3. ??????????????????????????????? ??????? (???????) ?????????????????
 4. ??????????????????????????????????????????? ?????????????????
 5. ????????????????????????????? ????????? ?? (??)

?????????????????????????????? POI ?????????????? ?????????????????????? Movescount ???????????? ??????????????????????????

?????????????????? Movescount ?????????????????????????????

?????????????????????

 1. ??????????????????????? Suunto Movescount
 2. ???????????????? ???????? POI (???????)
 3. ?????????????????????????????? ??????????????????????
 4. ?????????????? Movescount ?????? SuuntoLink (??? USB) ???? Suunto Movescount App (Bluetooth) ??????? POI ????????????? POI ?????????

????????????????????

????????????????????????????? ???????????????????????????????

????????:

??????????????????????????? ???????????????????? GPS ???????

????????????? POI:

 1. ??????????????????????????????????
 2. ??????????? ???????? (????????) ?????????????????
 3. ?????????????????? ????????????????????????????????????????
 4. ????????????????????????????? ?????????????????
 5. ??????????????????????????

?????????????????????? ???????????????????????????

??????????????? ???????????????????????????????? 2 ??? ??????

 • ????????????????????????????????????????????????????

  POI detail view Trainer

 • ?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? (???????????????????)

  POI map view Trainer

????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????? GPS ???

????????:

??????????????? POI ??????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????? POI ?????????????????????????? (ETA) ??????????? (ETE)

?????????????? ???????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????

???????? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? POI ???????????????????? ??????????????? ???? ???????????????????????? ???????? POI ???????????????? ????????????????????

?????????????

???????????????????????????? Suunto Spartan Trainer Wrist HR ????????

poi basic?????????????
poi bedding?????? (????? ??????????????)
poi begin???????? (????????????????????????????????)
poi biggame???????????? (????? ?????????????????)
poi bird?? (????? ??????????????)
poi home????? ????
poi cafe????? ????? ?????????
poi camp????? ??????
poi car?? ????????
poi cave???
poi hill?? ????? ??????? ??????
poi lake??????? ??????? ?????? ???
poi crossroad??????
poi emerg???????????
poi end??????? (????????????????????????????)
poi fish??? ????????
poi forest???
poi geo??????????
poi hotel?????? ?????? ??????
poi info??????
poi meadow????????
poi peak??????
poi prints??????? (???????????? ?????????????????)
poi road???
poi rock?????
poi rub????? (??????????????? ?????????????????)
poi scrape????????? (??????????????? ?????????????????)
poi shot?????? (??????????????)
poi sight???????
poi smallgame???????????? (????? ?????????????????)
poi stand???????????? (??????????????)
poi trail???????
poi cam????????? (??????????????)
poi waterfall?????