Тонове и вибрация
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Тонове и вибрация

Сигналите чрез тон и вибрация се използват за известия, аларми и други ключови събития. И двете могат да бъдат регулирани поотделно от менюто с опциите от GENERAL (ОБЩИ) » Tones/display (Тонове/дисплей) » Tones (Тонове) или Vibration (Вибрация).

За всеки тип сигнал можете да избирате от следните опции:

  • All on (Всички са включени): всички събития предизвикват тон/вибрация
  • All off (Всички са изключени): никое събитие не предизвиква тон/вибрация
  • Buttons off (Изключени бутони): всички събития, освен натискането на бутони, предизвикват тонове/вибрация