Zmena všeobecných nastavení
Find a dealer/service center

Suunto Core Používateľská príručka -

Zmena všeobecných nastavení

V ponuke General môžete upraviť všeobecné nastavenia vrátane:

 • button tone: zapnuté/vypnuté,
 • tone guide: zapnuté/vypnuté,
 • backlight: tlačidlo osvetlenia/ľubovoľné tlačidlo,
 • language: angličtina, francúzština, španielčina, nemčina.

Postup otvorenia nastavenia General v ponuke Menu:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla Mode v režime Time, Alti & Baro alebo Compass otvorte ponuku Menu.
 2. Pomocou tlačidla - Light prejdite na položku General.
 3. Položku otvorte tlačidlom Mode.

Tón tlačidla

V ponuke Button tone môžete zapnúť alebo vypnúť tón tlačidla. Tón tlačidla počuť pri každom stlačení tlačidla ako potvrdenie akcie.

 1. V ponuke General vyberte položku Button tone.
 2. Tlačidlami + a - Light zapnete alebo vypnete tóny tlačidla.

Vedenie tónom

V ponuke tone guide môžete zapnúť alebo vypnúť vedenie tónom. Vedenie tónom počuť v nasledujúcich prípadoch:

 • zmena nastavenej hodnoty,
 • nastavenie referenčnej hodnoty nadmorskej výšky,
 • spustenie alebo zastavenie záznamníka,
 • označenie bodu nadmorskej výšky v priebehu zaznamenávania,
 • spustenie alebo zastavenie stopiek,
 • prepínanie prístroja medzi profilmi altimeter a Barometer, keď sa používa profil automatic.

Postup zapnutia alebo vypnutia vedenia tónom:

 1. V ponuke General vyberte položku Tone guides.
 2. Tlačidlami + a - Light zapnite alebo vypnite vedenie tónom.

Presvetlenie

V ponuke Backlight môžete prepínať medzi dvoma rôznymi funkciami osvetlenia: akékoľvek tlačidlo a tlačidlo osvetlenia.

Postup nastavenia presvetlenia na normálne používanie alebo používanie v noci:

 1. V ponuke General vyberte položku Backlight.
 2. Možnosti presvetlenia light button a any button sa prepínajú tlačidlami + a - Light.

Ak vyberiete možnosť light button, presvetlenie sa bude aktivovať tlačidlom - Light. Presvetlenie sa automaticky vypne po 5 sekundách. Ak chcete používať presvetlenie v ponuke Menu, musíte ho aktivovať v režime Time, Alti & Baro alebo Compass ešte pred otvorením ponuky Menu. Presvetlenie bude potom aktívne, až kým neukončíte ponuku Menu.

Ak ste vybrali možnosť any button, presvetlenie bude aktivované stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.

Jazyk

V ponuke Language môžete vybrať jazyk používateľského rozhrania prístroja Suunto Core (angličtina, nemčina, francúzština alebo španielčina).

Postup výberu jazyka:

 1. V ponuke General vyberte položku Language.
 2. Tlačidlami + a - Light vyberte jazyk v zozname.

Aktivácia zámku tlačidiel

Zámok tlačidiel môžete aktivovať alebo deaktivovať stlačením a podržaním tlačidla -Light. Aktivovaný zámok tlačidiel je indikovaný symbolom zámku icon button lock .

POZNÁMKA:

Aj keď je aktivovaný zámok tlačidiel, môžete prepínať zobrazenie a zapínať presvetlenie.