Suunto Spartan Trainer Wrist HR - คุณลักษณะ - ข้างขึ้นข้างแรม
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

ข้างขึ้นข้างแรม

นอกจากเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและตกแล้ว นาฬิกาของคุณจะติดตามข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ได้ ข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ขึ้นอยู่กับวันที่ที่ตั้งไว้ในนาฬิกา

และใช้เป็นมุมมองในหน้าปัดสไตล์กลางแจ้งได้ กดปุ่มกลางเพื่อเปลี่ยนแถวล่างจนกว่าจะเห็นข้างขึ้นข้างแรม

Moonphase watchface Trainer

ข้างขึ้นข้างแรมจะแสดงเป็นไอคอนที่มีเปอร์เซ็นต์ดังนี้

Moonphase icons Spartan