การใช้ไฟพื้นหลังและล็อคปุ่มกด
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การใช้ไฟพื้นหลังและล็อคปุ่มกด

การใช้ไฟพื้นหลังและล็อคปุ่มกด

การกดที่ปุ่ม Light Lock (ล็อค) จะเป็นการเปิดไฟพื้นหลัง คุณสามารถแก้ไขรูปแบบไฟพื้นหลังจากค่านาฬิกาใน General / Tones/display / Backlight (ทั่วไป / โทน/การแสดงผล / ไฟพื้นหลัง)

กดปุ่ม Light Lock เพื่อล็อคและปลดล็อคปุ่ม คุณสามารถแก้ไขรูปแบบการล็อคปุ่มจากค่านาฬิกาใน General / Tones/display / Button lock (ทั่วไป / โทน/การแสดงผล / ล็อคปุ่ม)

backlight button lock

เคล็ดลับ:

เลือกปุ่ม Actions only (เฉพาะการทำงาน) สำหรับโหมดกีฬาเพื่อหลีกเลี่ยงการเริ่มหรือการหยุดปุ่มบันทึกโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อปุ่ม Back Lap และ Start Stop ถูกล็อค คุณจะสามารถเปิดใช้งานไฟพื้นหลังได้ด้วยการกด Light Lock เปลี่ยนระหว่างการแสดงผลด้วยการกด Next และดูด้วยการกด View