การใช้โปรไฟล์ Altimeter (มาตรวัดความสูง)
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การใช้โปรไฟล์ Altimeter (มาตรวัดความสูง)

โปรไฟล์ Altimeter (มาตรวัดความสูง) จะคำนวณหาความสูงตามค่าอ้างอิง ค่าอ้างอิงนี้อาจเป็นความกดอากาศระดับน้ำทะเลหรือค่าอ้างอิงความสูงของพื้นที่ หากเปิดใช้โปรไฟล์ Altimeter (มาตรวัดความสูง) ไอคอนมาตรวัดความสูงจะปรากฏขึ้นที่จอแสดงผล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการตั้งค่าโปรไฟล์ได้ที่ การตั้งค่าโปรไฟล์

ขณะใช้โปรไฟล์ Altimeter (มาตรวัดความสูง) คุณจะสามารถสืบค้นรายการต่อไปนี้

  • แถวบน: ความสูงปัจจุบันของพื้นที่
  • แถวกลาง: ข้อมูลความสูงในช่วง 12 ชั่วโมงแสดงเป็นกราฟ
  • แถวล่าง: สลับระหว่างเวลาและอุณหภูมิโดยใช้ปุ่ม View (ดู)

alti mode

หมายเหตุ:

หากคุณสวม Suunto Ambit2 ไว้ที่ข้อมือ คุณจะต้องถอดอุปกรณ์เพื่อให้การวัดอุณหภูมิแม่นยำเนื่องจากอุณหภูมิร่างกายจะส่งผลต่อการอ่านค่าเบื้องต้น