Εικονίδια
Find a dealer/service center

Suunto Core Οδηγίες χρήσης -

Table of Content

Εικονίδια

display icons Essential

Στο Suunto Core εμφανίζονται τα εξής εικονίδια:

icon alarm Essentialξυπνητήρι
icon alti-baro modeλειτουργία υψομετρητή-βαρομέτρου
icon auto profileαυτόματο προφίλ
icon back returnπίσω/επιστροφή
icon battery lowχαμηλή στάθμη μπαταρίας
icon button indicatorδείκτης κουμπιού
icon button lockκλείδωμα κουμπιών
icon compass lineγραμμή πυξίδας
icon compass modeλειτουργία πυξίδας
icon depth meter profileπροφίλ βυθομέτρου
icon down decreaseκάτω/μείωση
icon forward acceptσυνέχεια/αποδοχή
icon quick exitγρήγορη έξοδος
icon time modeλειτουργία ώρας
icon up increaseπάνω/αύξηση
icon weather trendδείκτης τάσης καιρού