Používanie profilu barometra
Find a dealer/service center

Suunto Essential Používateľská príručka -

Používanie profilu barometra

V profile Barometer sa zobrazuje aktuálny tlak vzduchu pri hladine mora. Je založený na uložených referenčných hodnotách a na nepretržite meranom absolútnom tlaku vzduchu. Zmeny v tlaku vzduchu pri hladine mora sú graficky zobrazené v strede displeja. Na displeji sú zobrazené hodnoty namerané v intervale 30 minút za posledných 24 hodín.

Keď je aktivovaný profil Barometer, na displeji je podčiarknuté slovo Baro.

Keď je aktivovaný profil Barometer, tlačidlo View umožňuje prístup k nasledujúcim zobrazeniam:

  • Teplota: meranie aktuálnej teploty
  • Záznamník: zaznamenávanie zmien nadmorskej výšky do záznamov
  • Referenčná hodnota nadmorskej výšky: zobrazenie referenčnej hodnoty nadmorskej výšky
  • Čas: zobrazenie aktuálneho času
  • Prázdne: žiadne doplnkové zobrazenie

Using barometer profile

POZNÁMKA:

Ak nosíte zariadenie Suunto Essential na zápästí a chcete získať správnu teplotu, musíte ho odložiť. Je to preto, lebo teplota vášho tela ovplyvňuje počiatočné meranie.

Sedemdenné záznamy o zmenách tlaku vzduchu pri hladine mora si môžete pozrieť v pamäti alti-baro v ponuke Menu (pozrite si časť Pamäť Alti-baro).

Ste na túre a už sa cítite unavení. Rozhodnete sa utáboriť a postavíte si stan. Pretože vaša nadmorská výška sa po určitú dobu nebude meniť, aktivujete profil BarometerBarometer. Po prebudení si môžete skontrolovať zmeny tlaku vzduchu pri hladine mora a podľa nich odhadnúť vývoj počasia.

Zaznamenávanie dát

Pri zaznamenávaní údajov v profile altimeter môžete prepnúť do profilu Barometer napríklad pri prestávke na túre.

Záznamník bude pokračovať v zaznamenávaní, ale nebude zaznamenávať zmeny tlaku vzduchu. Keď je aktivovaný profil barometra, prístroj predpokladá, že sa nemení nadmorská výška. Z toho dôvodu nezaznamenáva zmeny nadmorskej výšky. V priebehu tejto doby bude záznam nadmorskej výšky plochý. Informácie o používaní záznamníka nájdete v časti Zaznamenávanie dát.

Meranie nadmorskej výšky v profile Barometer môžete spustiť, zastaviť alebo resetovať.

V priebehu výstupu zaznamenávate zmeny nadmorskej výšky. Potom sa rozhodnete pre dlhšiu prestávku. Prepnete do profilu BarometerBarometer. Pretože záznam nadmorskej výšky pokračuje, ale nadmorská výška sa nemení, otvoríte záznamník v profile BarometerBarometer a ukončíte zaznamenávanie nadmorskej výšky.