Podsvietenie
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Podsvietenie

Podsvietenie

Zariadenie Suunto Kailash má dve svetlá: bežné podsvietenie a extra jasné podsvietenie, ktoré možno používať ako baterku (pozri Baterka).

Ak chcete aktivovať podsvietenie, podržte stlačené dolné tlačidlo.

Podsvietenie má tri režimy, ktoré možno meniť v ponuke možností GENERAL (VŠEOBECNÉ) » Display (Displej) » Backlight mode (Režim podsvietenia).

  • Night (Noc): Stlačením ľubovoľného tlačidla sa podsvietenie aktivuje na 8 sekúnd.
  • Normal (Normálne) (predvolené): Dlhým stlačením tlačidla sa podsvietenie aktivuje na 8 sekúnd.
  • Toggle (Prepínanie): Dlhým stlačením tlačidla sa aktivuje podsvietenie, ktoré bude svietiť, kým znovu nestlačíte tlačidlo.
  • Off (Vypnuté): Bez podsvietenia.

Úroveň jasu podsvietenia možno nastaviť aj v ponuke možností GENERAL (VŠEOBECNÉ) » Display (Displej)» Backlight brightness (Jas podsvietenia).