Copyright
Find a dealer/service center

Suunto Kailash คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

Copyright

© Suunto Oy 9/2015 สงวนลิขสิทธิ์ Suunto ชื่อผลิตภัณฑ์ Suunto โลโก้ ชื่อและเครื่องหมายการค้า Suunto อื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ Suunto Oy เอกสารฉบับนี้และเนื้อหาทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของ Suunto Oy และมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานของลูกค้าเพื่อรับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของผลิตภัณฑ์ Suunto ห้ามนำเนื้อหามาใช้หรือเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดและ/หรือการสื่อสาร การเปิดเผย หรือการทำซ้ำที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Suunto Oy แม้ว่าเราจะดูแลข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ให้มีความครอบคลุมและถูกต้อง แต่จะไม่มีการรับประกันความถูกต้องใดๆ ทั้งโดยแจ้งหรือโดยนัย เนื้อหาของเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดดาวน์โหลดเอกสารนี้ฉบับล่าสุดใน www.suunto.com