Používanie 3D kompasu

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.0

Table of Content

Používanie 3D kompasu

Používanie 3D kompasu

Zariadenie Suunto Ambit2 má 3D kompas, ktorým sa môžete orientovať vo vzťahu k severnému magnetickému pólu. Kompas s kompenzáciou naklápania poskytuje presné údaje, aj keď nie je zrovnaný do presnej vodorovnej pozície.

Režim Compass (Kompas) zobrazuje nasledujúce informácie:

  • stredný riadok: smer kompasu v stupňoch
  • spodný riadok: tlačidlom View prepínajte medzi hlavnými (S, J, Z, V) a vedľajšími (SV, SZ, JV, JZ) svetovými stranami, časom a prázdnym zobrazením.

compass mode

Kompas sa po jednej minúte vypne z dôvodu šetrenia energie. Tlačidlom Start Stop ho znova aktivujte.

Pre informácie o používaní kompasu počas cvičenia pozri Používanie kompasu počas cvičenia.