Suunto Spartan Trainer Wrist HR - คุณลักษณะ - เวลาและวันที่
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

เวลาและวันที่

คุณจะตั้งเวลาและวันที่ในช่วงที่เริ่มต้นใช้งานนาฬิกา หลังจากนั้น นาฬิกาจะใช้เวลาจากจีพีเอสเพื่อปรับค่าชดเชยเวลาเอง

คุณสามารถปรับเวลาและวันที่ได้ด้วยตัวเองจากการตั้งค่าในส่วน GENERAL (ทั่วไป) » เวลา/วันที่ (เวลา/วันที่) ซึ่งใช้เปลี่ยนรูปแบบวันและเวลาได้ด้วย

นอกจากเวลาหลักแล้ว คุณยังใช้การแสดงผลสองเวลาเพื่อติดตามเวลาในสถานที่ต่างๆ ได้ เช่น ในขณะเดินทาง ในส่วน ทั่วไป (ทั่วไป) » เวลา/วันที่ (เวลา/วันที่) ให้แตะ เวลาคู่ขนาน (สองเวลา) เพื่อตั้งเขตเวลาด้วยการเลือกตำแหน่งที่ตั้ง

นาฬิกาปลุก

นาฬิกาของคุณมีนาฬิกาปลุกที่สามารถส่งเสียงครั้งเดียวหรือทำซ้ำในวันที่กำหนดให้ เปิดใช้งานสัญญาณเตือนจากการตั้งค่าภายใต้ สัญญาณปลุก » นาฬิกาปลุก

วิธีตั้งเวลาปลุก

 1. ขั้นแรกให้เลือกความถี่ของเวลาปลุกที่ต้องการ มีตัวเลือกดังนี้

  • ครั้งหนึ่งครั้งเดียว (Once): เสียงปลุกจะดังครั้งหนึ่งใน 24 ชั่วโมงถัดไปตามเวลาที่กำหนด
  • วันธรรมดาเวลาเดียวกันในสัปดาห์ (Weeklight): เสียงปลุกจะดังในเวลาเดียวกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
  • ประจำวันทุกวัน (Daily): เสียงปลุกจะดังในเวลาเดียวกันทุกวันในสัปดาห์

  alarm settings step1 Trainer

 2. ตั้งชั่วโมงและนาที แล้วออกจากการตั้งค่า

  alarm settings step2 Trainer

เมื่อเสียงปลุกดัง คุณสามารถปิดการปลุกหรือเลือกตัวเลือกเลื่อนการปลุกได้ เวลาเลื่อนการปลุกคือ 10 นาทีและสามารถตั้งซ้ำๆ ได้ 10 ครั้ง

Alarm dismiss snooze Trainer

ถ้าปล่อยให้เสียงปลุกดังต่อ นาฬิกาจะเลื่อนปลุกโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไป 30 วินาที