Používanie 3D kompasu

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Používanie 3D kompasu

Používanie 3D kompasu

Zariadenie Suunto Ambit2 R má 3D kompas, ktorým sa môžete orientovať vo vzťahu k severnému magnetickému pólu. Kompas s kompenzáciou naklápania poskytuje presné údaje, aj keď nie je zrovnaný do presnej vodorovnej pozície.

Kompas je dočasný displej, ktorý musíte aktivovať.

Postup aktivácie kompasu:

  1. V športovom režime podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
  2. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Activate (Aktivovať) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  3. Tlačidlom Start Stop prejdite na položku Compass (Kompas) a vyberte ju tlačidlom Next.

Režim compass (kompas) zobrazuje nasledujúce informácie:

  • stredný riadok: smer kompasu v stupňoch
  • spodný riadok: tlačidlom View prepínajte medzi hlavnými (S, J, Z, V) a vedľajšími (SV, SZ, JV, JZ) svetovými stranami, časom a prázdnym zobrazením.

compass mode

Kompas sa po jednej minúte vypne z dôvodu šetrenia energie. Tlačidlom Start Stop ho znova aktivujte.

Pre informácie o používaní kompasu počas cvičenia pozri Používanie kompasu počas cvičenia.