Suunto Spartan Sport - คุณลักษณะ - ไฟหน้าจอ

Suunto Spartan Sport คู่มือการใช้งาน - 2.0

Sisällysluettelo

ไฟหน้าจอ

ไฟหน้าจอมี 2 โหมด คือโหมดอัตโนมัติและโหมดสลับ ไฟหน้าจอในโหมดอัตโนมัติจะติดเมื่อแตะหน้าจอสัมผัสหรือกดปุ่มใดก็ตาม

คุณสามารถเปิดไฟหน้าจอในโหมดสลับได้โดยใช้สองนิ้วแตะ ไฟหน้าจอจะติดค้างอยู่จนกว่าจะใช้สองนิ้วแตะอีกครั้ง

ไฟหน้าจอจะอยู่ในโหมดอัตโนมัติโดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนโหมดไฟหน้าจอและความสว่างของแสงไฟได้จากการตั้งค่าในส่วน ทั่วไป (ทั่วไป) » ไฟหน้าจอ (ไฟหน้าจอ)

หมายเหตุ:

ความสว่างของแสงไฟจะมีผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ ยิ่งแสงไฟสว่างมากเท่าใด แบตเตอรี่ก็จะยิ่งหมดเร็วขึ้นเท่านั้น

ไฟสแตนด์บาย

เมื่อไม่ได้ใช้งานนาฬิกาโดยไม่ได้แตะหน้าจอหรือกดปุ่ม นาฬิกาจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายหลังจากผ่านไปหนึ่งนาที จอภาพจะเปิดอยู่ แต่หน้าจออาจอ่านได้ยากในสภาพแสงน้อย

คุณสามารถใช้แสงไฟสแตนด์บายได้เพื่อให้สามารถอ่านหน้าจอได้ในสภาพแสงน้อย นี่คือแสงไฟหน้าจอความสว่างต่ำที่เปิดไว้ตลอดเวลา

คุณสามารถสลับใช้ไฟหน้าจอสแตนด์บายหรือปิดได้จากการตั้งค่าในส่วน ทั่วไป (ทั่วไป) » ไฟหน้าจอ (ไฟหน้าจอ) » สแตนด์บาย (สแตนด์บาย)

แม้ว่าความสว่างของไฟสแตนด์บายจะอยู่ในระดับต่ำมาก แต่ก็ทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้น้อยลงในภาพรวมเนื่องจากเปิดไว้ตลอดเวลา