Suunto Spartan Sport - คุณลักษณะ - ข้างขึ้นข้างแรม

Suunto Spartan Sport คู่มือการใช้งาน - 2.0

Sommaire

ข้างขึ้นข้างแรม

นอกจากเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและตกแล้ว นาฬิกาของคุณจะติดตามข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ได้ ข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ขึ้นอยู่กับวันที่ที่ตั้งไว้ในนาฬิกา

และใช้เป็นมุมมองในหน้าปัดสไตล์กลางแจ้งได้ แตะหน้าจอเพื่อเปลี่ยนแถวล่างจนกว่าจะเห็นไอคอนดวงจันทร์และเปอร์เซ็นต์

Moonphase watchface Spartan

ข้างขึ้นข้างแรมจะแสดงเป็นไอคอนที่มีเปอร์เซ็นต์ดังนี้

Moonphase icons Spartan