Suunto Spartan Sport - คุณลักษณะ - เครื่องวัดความสูง

Suunto Spartan Sport คู่มือการใช้งาน - 2.0

Sommaire

เครื่องวัดความสูง

เครื่องวัดความสูง

Suunto Spartan Sport ใช้ GPS ในการวัดระดับความสูง เมื่อมีความแรงของสัญญาณที่ดีที่สุดซึ่งขจัดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดยทั่วไปในการคำนวณตำแหน่ง GPS การอ่านระดับความสูง GPS ควรเป็นตัวบ่งชี้ระดับความสูงของคุณที่ดี

คุณจะต้องเพิ่มแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ไจโรสโคปหรือเรดาร์ดอปเลอร์เพื่อปรับระดับความสูง GPS เพื่อให้ได้การอ่านที่แม่นยำยิ่งขึ้นจากระดับความสูง GPS ซึ่งเทียบเท่ากับค่าที่ได้รับจากระดับความสูงของบรรยากาศ

เนื่องจาก Suunto Spartan Sport อาศัย GPS ในการวัดความสูงเพียงอย่างเดียว ถ้าไม่ได้ตั้ง GPS ไว้ให้แม่นยำสูงสุด การกรองอาจมีข้อผิดพลาดและอาจส่งผลให้การอ่านความสูงไม่ถูกต้องได้

หากต้องการอ่านระดับความสูงที่ดี โปรดตรวจดูว่าตั้งความแม่นยำของ GPS เป็น ดีที่สุด (ดีที่สุด) แล้วในระหว่างการบันทึก

อย่างไรก็ตาม แม้จะตั้งความแม่นยำสูงสุดแล้ว ก็ไม่ควรพิจารณาว่าระดับความสูงจาก GPS เป็นค่าที่แน่นอน เนื่องจากเป็นเพียงค่าประมาณความสูงจริง และความแม่นยำในการประมาณการนี้อาศัยสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างมาก