Paggamit sa stopwatch

Suunto Core Gabay ng Gumagamit -

Paggamit sa stopwatch

Sinusukat ng stopwatch ang oras. Ang resolution nito ay 0.1 segundo.

Upang gamitin ang stopwatch:

  1. Sa mode ng Time, piliin ang view stopwatch.
  2. Pasimulan, ihinto at muling simulan ang stopwatch gamit ang Start Stop.
  3. Panatiihing nakapindot ang + upang i-reset ang stopwatch.

Nagsasanay ang iyong kaibigan para sa isang kumpetisyon sa pagtakbo, at kailangang malaman kung gaanong katagal ang kailangan niya upang takbuhin ang 100 m dash. Sisimulan mo ang stopwatch sa sandaling makawala siya sa mga block. Ititigil mo ang stopwatch sa sandaling makatawid siya sa finish line. Ang resulta: 11.3 segundo Magaling!