Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - การดูแลและการช่วยเหลือ (Care and support) - แบตเตอรี่

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro คู่มือการใช้งาน - 1.12

Sommaire

แบตเตอรี่

ระยะเวลาในการชาร์จครั้งหนึ่งจะขึ้นอยู่กับวิธีและสภาวะในการใช้งานนาฬิกา เช่น ขณะอุณหภูมิต่ำ จะลดระยะเวลาของการชาร์จหนึ่งครั้ง ตามปกติ ความจุของแบตเตอรี่จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

หมายเหตุ:

ในกรณีที่ความจุลดลงผิดปกติเนื่องจากแบตเตอรี่มีข้อบกพร่อง การรับประกันของ Suunto จะครอบคลุมการเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นเวลาหนึ่งปีหรือการชาร์จสูงสุด 300 ครั้ง แล้วแต่ว่ากรณีใดถึงก่อน

เมื่อระดับประจุแบตเตอรี่น้อยกว่า 10% ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงไอคอนแบตเตอรี่ต่ำ ถ้าระดับการชาร์จต่ำมาก นาฬิกาจะเข้าสู่โหมดพลังงานต่ำและแสดงไอคอนการชาร์จ

Battery critical Spartan

ใช้สาย USB ที่ให้มาในการชาร์จนาฬิกา เมื่อระดับแบตเตอรี่สูงพอ นาฬิกาจะตื่นจากโหมดพลังงานต่ำ