Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE $50 | RETOURS GRATUITS | INSCRIVEZ VOUS À LA NEWSLETTER SUUNTO

Suunto Ambit3 Sport คู่มือการใช้งาน - 2.4

Sommaire
Sommaire

การว่ายน้ำ

คุณสามารถใช้ Suunto Ambit3 Sport ของคุณเพื่อทำการบันทึกการว่ายน้ำออกกำลังกายในสระว่ายน้ำหรือแหล่งน้ำเปิด

เมื่อใช้ร่วมกับ Suunto Smart Sensor คุณจะสามารถบันทึกอัตราการเต้นหัวใจของคุณในขณะว่ายน้ำได้อีกด้วย ข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจจะอัพโหลดไปยัง Suunto Ambit3 Sport โดยอัตโนมัติเมื่อคุณขึ้นจากน้ำ

การว่ายน้ำในสระ

เมื่อใช้โหมดการว่ายน้ำ pool swimming Suunto Ambit3 Sport ของคุณจะวัดความเร็วการว่ายน้ำตามความยาวของสระ ความยาวของสระแต่ละแห่งจะสร้างรอบที่แสดงผลใน Movescount โดยเป็นส่วนหนึ่งของสมุดบันทึก

เพื่อบันทึกการว่ายน้ำ pool swimming:

 1. กด Start Stop เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่มต้น
 2. กด Next เพื่อเข้าไปใน Exercise(Exercise)
 3. เลื่อนไปที่ Pool swimming(Pool swimming) using Light Lock และเลือกด้วย Next
 4. เลือกความยาวสระ คุณสามารถเลือกความยาวสระได้จากค่าที่กำหนดไว้แล้วหรือเลือกตัวเลือก custom(custom) เพื่อกำหนดความยาวสระ เลื่อนหาค่าด้วยปุ่ม Start Stop และ Light Lock และยอมรับด้วย Next
 5. กด Start Stop เพื่อเริ่มบันทึกการว่ายน้ำของคุณ

pool swimming

ท่าว่ายน้ำ

คุณสามารถสอนให้ Suunto Ambit3 Sport ของคุณสามารถจดจำท่าว่ายน้ำได้ หลังจากสอนท่าว่ายน้ำแล้ว Suunto Ambit3 Sport จะตรวจจับได้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มว่ายน้ำ

เพื่อสอนท่าว่ายน้ำ:

 1. ขณะที่อยู่ในโหมด sport Pool swimming(Pool swimming) กด Next ค้างไว้เพื่อเข้าใช้งานเมนูตัวเลือก
 2. กด Next เพื่อเลือก Swimming
 3. กด Next เพื่อเลือก Teach swim style(Teach swim style)
 4. เลื่อนตัวเลือกท่าว่ายน้ำด้วย Light Lock และ Start Stop เลือกท่าว่ายน้ำที่เหมาะสมด้วย Next คุณสามารถออกจากตั้งค่าและทำการออกกำลังกายต่อไปด้วยการเลือก End(End) ตัวเลือกท่าว่ายน้ำที่มีให้คือ:
 5. fly(fly) (ท่าผีเสื้อ)
 6. back(back) (ท่ากรรเชียง)
 7. breast(breast) (ท่ากบ)
 8. free(free) (ท่าฟรีสไตล์)
 9. ว่ายน้ำตามความยาวสระด้วยท่าว่ายน้ำที่คุณเลือก
 10. หลังจากว่ายน้ำเสร็จแล้ว กด Start Stop เพื่อบันทึกท่าว่ายน้ำ หากคุณไม่ต้องการบันทึกท่าว่ายน้ำ กด Light Lock เพื่อกลับไปที่ตัวเลือกท่าว่ายน้ำ

teaching swimming styles Ambit3

เคล็ดลับ:

คุณสามารถออกจากการสอนท่าว่ายน้ำได้ตลอดเวลาด้วยการกดปุ่ม Next ค้างไว้

เพื่อตั้งค่าการสอนท่าว่ายน้ำกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น:

 1. ในโหมด Pool swimming(Pool swimming) กด Next ค้างไว้เพื่อเข้าใช้งานเมนูตัวเลือก
 2. กด Next เพื่อเลือก Swimming
 3. เลื่อนไปที่ Reset taught styles(Reset taught styles) ด้วย Start Stop และเลือกด้วย Next

การฝึกว่ายน้ำ

คุณสามารถซ้อมว่ายน้ำได้ตลอดเวลาในระหว่างการว่ายน้ำ หากคุณว่ายน้ำในท่าที่นาฬิกาไม่รู้ว่าเป็นท่าว่ายน้ำ (เช่น ใช้ขาตีน้ำอย่างเดียว) คุณสามารถเพิ่มความยาวของสระได้เองในการฝึกซ้อมแต่ละครั้งเพื่อให้ระยะทางรวมของคุณถูกต้อง

หมายเหตุ:

อย่าเพิ่มระยะทางในการฝึกจนกว่าคุณจะเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม

เพื่อทำการฝึกซ้อม:

 1. ขณะที่ทำการบันทึกการว่ายน้ำในสระ กดปุ่ม Next ค้างไว้เพื่อเข้าใช้งานเมนูตัวเลือก
 2. กด Next เพื่อเข้าไปใน Swimming(Swimming)
 3. กด Next เพื่อเลือก Drill(Drill) และเริ่มการฝึกซ้อมว่ายน้ำของคุณ
 4. หลังจากฝึกซ้อมเสร็จ กด View เพื่อปรับระยะทางรวม หากจำเป็น
 5. เพื่อเป็นการสิ้นสุดการฝึกซ้อม กลับไปที่ Swimming(Swimming) ในเมนูตัวเลือกและเลือก End drill(End drill)

การว่ายน้ำในแหล่งน้ำเปิด

เมื่อใช้โหมดการว่ายน้ำ openwater Suunto Ambit3 Sport ของคุณจะวัดความเร็วในการว่ายน้ำโดยใช้ GPS และแสดงข้อมูลจริงทันทีในระหว่างการว่ายน้ำ

เพื่อบันทึกการว่ายน้ำกลางแจ้งลงในสมุดบันทึก:

 1. กด Start Stop เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่มต้น
 2. กด Next เพื่อเข้าไปใน Exercise(Exercise)
 3. เลื่อนไปที่ Openwater swim(Openwater swim) ด้วย Light Lock และเลือกด้วย Next
 4. รอจนกระทั่งนาฬิกาแจ้งว่าพบสัญญาณ GPS แล้ว
 5. กด Start Stop เพื่อเริ่มบันทึกการว่ายน้ำของคุณ

openwater swimming

เคล็ดลับ:

กด Back Lap เพื่อเพิ่มรอบในระหว่างการว่ายน้ำด้วยตัวเอง

Sommaire