Suunto s'engage à faire en sorte que ce site Web atteigne le niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 et soit conforme aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Používanie tlačidiel

Používanie tlačidiel

Zariadenie Suunto Ambit2 R má päť tlačidiel, ktoré umožňujú prístup k všetkým funkciám.

buttons Ambit2

Start Stop:

 • otvorí úvodnú ponuku
 • preruší alebo obnoví cvičenie alebo merač
 • podržanie stlačeného pre zastavenie a uloženie cvičenia
 • zvýšenie hodnoty alebo presun nahor v nastaveniach

Next:

 • prepínanie medzi displejmi
 • podržanie stlačeného pre otvorenie/ukončenie ponuky možností
 • podržanie stlačeného v športových režimoch pre otvorenie/ukončenie ponuky možností
 • potvrdenie nastavenia

Light Lock:

 • aktivácia podsvietenia
 • podržanie stlačeného pre zamknutie/odomknutie tlačidiel
 • zníženie hodnoty alebo presun nadol v nastaveniach

View:

 • zmena zobrazení v režime time (čas) a počas cvičenia
 • podržanie stlačeného pre prepnutie displeja zo svetlého na tmavý a späť
 • podržanie stlačeného pre prístup ku kontextovým skratkám (pozri nižšie)

Back Lap:

 • návrat na predchádzajúci krok
 • pridanie kola počas cvičenia
TIP:

Pri zmenách hodnôt môžete zvýšiť rýchlosť podržaním stlačeného tlačidla Start Stop alebo Light Lock, až kým sa hodnoty nezačnú meniť rýchlejšie.

Definovanie skratiek

V predvolenom nastavení sa podržaním stlačeného tlačidla View v režime Time (Čas) prepne medzi svetlým a tmavým displejom. Toto správanie pri stlačení tlačidla možno zmeniť na prístup ku konkrétnej možnosti menu.

Definovanie skratky:

 1. Podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
 2. Prejdite na položku menu, pre ktorú chcete vytvoriť skratku.
 3. Podržaním stlačeného tlačidla View vytvoríte skratku.
POZNÁMKA:

Skratky sa nedajú vytvoriť pre všetky položky ponuky, napríklad pre jednotlivé záznamy.

V ostatných režimoch sa podržaním stlačeného tlačidla View otvoria preddefinované skratky. Keď je napríklad kompas aktívny, môžete ho spustiť nastavením podržania stlačeného tlačidla View.