Suunto si impegna per assicurare che questo sito web raggiunga il livello AA di conformità alle Web Content Accessibility Guideline (WCAG) 2.0 e la conformità ad altri standard di accessibilità. Se riscontri problemi con l'accesso alle informazioni di questo sito web, ti preghiamo di contattare il Servizio Clienti al numero verde +1 855 258 0900 (Stati Uniti).

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro คู่มือการใช้งาน - 1.12

Indice

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

ทั่วไป

 • อุณหภูมิในการทำงาน: -20° C ถึง +60° C /-5° F ถึง +140° F
 • อุณหภูมิการชาร์จแบตเตอรี่: 0° C ถึง +35° C /-5° F ถึง +95° F
 • อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -30° C ถึง +60° C /-22° F ถึง +140° F
 • ระยะกันน้ำ 100 ม./328 ฟุต (ตามมาตรฐาน ISO 6425)
 • พลังงาน: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่: 10-40 ชั่วโมงพร้อมเปิดใช้งาน GPS และขึ้นอยู่กับสภาพ

เซ็นเซอร์ออปติคัล

 • อัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคัลโดย Valencell

เครื่องรับส่งวิทยุ

 • ใช้ได้กับอุปกรณ์ Bluetooth® Smart
 • ความถี่ในการสื่อสาร: 2402-2480 MHz
 • กำลังส่งสูงสุด: <4 dBm
 • ระยะ: ~3 ม./9.8 ฟุต

เครื่องวัดความสูง

 • ระยะการแสดงผล: -500 ม. ถึง 9,999 ม./-1,640 ฟุตถึง 32,805 ฟุต
 • ความละเอียด: 1 ม./3 ฟุต

เข็มทิศ

 • ความละเอียด: 1 องศา/18 มิล

GPS

 • เทคโนโลยี: SiRF star V
 • ความละเอียด: 1 ม./3 ฟุต
 • คลื่นความถี่: 1575.42 MHz

ผู้ผลิต

Suunto Oy

Tammiston kauppatie 7 A

FI-01510 Vantaa

FINLAND