Suunto si impegna per assicurare che questo sito web raggiunga il livello AA di conformità alle Web Content Accessibility Guideline (WCAG) 2.0 e la conformità ad altri standard di accessibilità. Se riscontri problemi con l'accesso alle informazioni di questo sito web, ti preghiamo di contattare il Servizio Clienti al numero verde +1 855 258 0900 (Stati Uniti).

Suunto Ambit2 คู่มือการใช้งาน - 2.0

Indice

การตั้งค่าล็อคตำแหน่งทิศทาง

คุณสามารถกำกับทิศทางไปยังเป้าหมายให้สอดคล้องกับทิศเหนือโดยใช้ระบบล็อคตำแหน่งทิศทาง

การล็อคตำแหน่งทิศทาง:

  1. ขณะเข็มทิศทำงาน ให้ถือนาฬิกาด้านหน้าตัวและหมุนตัวไปยังเป้าหมาย
  2. กดปุ่ม Back Lap (ย้อนรอบ) เพื่อล็อคองศาปัจจุบันที่แสดงในนาฬิกาเป็นเกณฑ์ตำแหน่งทิศทางของคุณ
  3. รูปสามเหลี่ยมกลวงใช้ระบุตำแหน่งทิศทางที่ล็อคไว้สัมพันธ์กับตัวบอกทิศเหนือ (สามเหลี่ยมตัน)
  4. กดปุ่ม Back Lap (ย้อนรอบ) เพื่อล้างล็อคตำแหน่งทิศทาง

setting bearing lock Ambit2

หมายเหตุ:

ขณะใช้เข็มทิศในโหมดออกกำลังกาย ปุ่ม Back Lap (ย้อนรอบ) จะล็อคและล้างตำแหน่งทิศทางดังกล่าวเท่านั้น ออกจากมุมมองเข็มทิศเพื่อจัดทำรอบการออกกำลังกายผ่านปุ่ม Back Lap (ย้อนรอบ)