Suunto si impegna per assicurare che questo sito web raggiunga il livello AA di conformità alle Web Content Accessibility Guideline (WCAG) 2.0 e la conformità ad altri standard di accessibilità. Se riscontri problemi con l'accesso alle informazioni di questo sito web, ti preghiamo di contattare il Servizio Clienti al numero verde +1 855 258 0900 (Stati Uniti).

Suunto Core คู่มือการใช้งาน -

Indice

ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

ประเภทข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย:

คำเตือน:
  • ใช้ในกรณีเกิดขั้นตอนหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
ข้อควรระวัง:
  • ใช้ในกรณีเกิดขั้นตอนหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ:
  • ใช้เพื่อเน้นความสำคัญของข้อมูล

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย:

คำเตือน:

ห้ามใช้สำหรับการดำน้ำลึก

คำเตือน:

อาจเกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองต่อผิวหนังขึ้นได้เมื่อผลิตภัณฑ์สัมผัสกับผิวหนัง แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมก็ตาม ในกรณีดังกล่าว ให้หยุดใช้งานและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

ข้อควรระวัง:

ห้ามอยู่ในที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้ตัวทำละลายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้น้ำยาหรือสารไล่แมลง

ข้อควรระวัง:

ให้กำจัดเหมือนเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์

ข้อควรระวัง:

ห้ามเคาะหรือทำหล่น