Suunto si impegna per assicurare che questo sito web raggiunga il livello AA di conformità alle Web Content Accessibility Guideline (WCAG) 2.0 e la conformità ad altri standard di accessibilità. Se riscontri problemi con l'accesso alle informazioni di questo sito web, ti preghiamo di contattare il Servizio Clienti al numero verde +1 855 258 0900 (Stati Uniti).

Suunto Kailash คู่มือการใช้งาน - 2.0

Indice

การกันน้ำ

Suunto Kailash กันน้ำลึก 100 เมตร (330 ฟุต) ค่ามิเมตรจะสัมพันธ์กับการดำน้ำลึกที่เกิดขึ้นจริงและมีการทดสอบแรงกดดันในน้ำที่ใช้ในการทดสอบการกันน้ำของ Suunto ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้นาฬิกาสำหรับว่ายน้ำและดำน้ำตื้น แต่ไม่ควรนำมาใช้ในรูปแบบของการดำน้ำลึก

หมายเหตุ:

การกันน้ำจะไม่เทียบเท่ากับการงานในระดับความลึก มาตรฐานการกันน้ำหมายถึงความต้านทานต่อความหนาแน่นคงที่ของอากาศ/น้ำจากการอาบน้ำฝักบัว การอาบน้ำ การว่ายน้ำ การดำน้ำในสระว่ายน้ำและดำน้ำตื้น

เพื่อให้รักษาสถานะการกันน้ำ ขอแนะนำให้:

  • อย่าใช้อุปกรณ์เพื่อการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้
  • ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Suunto ตัวแทนจำหน่ายหรือร้านค้าปลีกสำหรับการซ่อมแซมใดๆ
  • รักษาความสะอาดของอุปกรณ์ให้่ปราษจากสิ่งสกปรกและทราย
  • อย่าเปิดฝาเครื่องด้วยตัวเอง
  • หลีกเลี่ยงการทำให้อุปกรณ์สัมผัสการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำและอากาศอย่างรวดเร็ว
  • หากถูกน้ำเค็มให้ล้างออกด้วยน้ำจืดทันที
  • อย่าให้อุปกรณ์ถูกกระแทกหรือทำตก