Suunto Spartan Trainer Wrist HR - คุณลักษณะ - ภาษาและระบบหน่วยวัด

Suunto Spartan Trainer Wrist HR คู่มือการใช้งาน - 2.0

Indice

ภาษาและระบบหน่วยวัด

ภาษาและระบบหน่วยวัด

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาและระบบหน่วยวัดได้จากการตั้งค่าในส่วน ทั่วไป (ทั่วไป) » ภาษา (ภาษา)