Používanie profilu Barometer

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.0

目次

Používanie profilu Barometer

Profil Barometer ukazuje aktuálny tlak vzduchu pri hladine mora. Ten je založený na referenčných hodnotách uložených v nastaveniach a na nepretržito meranom absolútnom tlaku vzduchu. Informácie o zmene referenčných hodnôt, viď Nastavenie referenčných hodnôt.

Zmeny v tlaku vzduchu pri hladine mora sú graficky zobrazené v strednom riadku displeja. Na displeji sú zobrazené hodnoty namerané v intervale 15 minút za posledných 26 hodín.

Keď je aktivovaný profil Barometer, na displeji je zobrazená ikona barometra. Informácie o nastavení profilu Alti & Baro, viď Nastavenie profilov.

Ak je aktivovaný profil Barometer, sú na zariadení Suunto Ambit2 zobrazení tieto barometrické informácie:

  • horný riadok: aktuálny tlak vzduchu pri hladine mora
  • stredný riadok: graf zobrazujúci tlak vzduchu pri hladine mora za posledných 27 hodín (interval záznamu 1 hodina)
  • spodný riadok: tlačidlom View prepínajte medzi teplotou, časom a referenčnou hodnotou nadmorskej výšky

baro mode

Referencia nadmorskej výšky je posledná nadmorská výška použitá v režime Alti & Baro. Môže to byť:

  • nadmorská výška, ktorú ste nastavili ako referenčnú nadmorskú výšku v profile Barometer alebo
  • najnovšia nadmorská výška zaznamenaná v profile Automaticky pred prepnutím na profil Barometer.
POZNÁMKA:

Ak nosíte zariadenie Suunto Ambit2 na zápästí, musíte ho odložiť, aby ste získali správne nameranú teplotu. Je to preto, že teplota vášho tela ovplyvní počiatočné meranie.