Stopky

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Stopky

Stopky možno aktivovať v ponuke možností TIME & DATE (ČAS A DÁTUM) » Stopwatch (Stopky). Po aktivovaní stopiek sa zobrazí časovač.

stopwatch view

Časovač možno spustiť a zastaviť stlačením tlačidla 7R.

Podržaním stlačeného tlačidla 7R sa časovač vynuluje.

Keď čas na časovači uplynie, stlačením dolného tlačidla sa môžete vrátiť na displej hlavného času.