Suunto Ambit2 คู่มือการใช้งาน - 2.0

목차

การเปลี่ยนแบตเตอรี่สายรัด HR

เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามภาพที่แสดงนี้:

replace comfort belt battery