CE
가까운 대리점/서비스 센터 찾기

Suunto Ambit2 R คู่มือการใช้งาน - 2.0

목차

CE

Suunto Oy ประกาศว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบสวมข้อมือนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่สำคัญและการบังคับใช้อื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของสหภาพยุโรปหมายเลข Directive 1999/5/EC