Suunto Essential Потребителско ръководство -

목차

CE

С настоящото Suunto Oy декларира, че този продукт отговаря на основните изисквания и всички останали приложими условия на Директива 1999/5/EC.