Suunto Spartan Trainer Wrist HR - ?a?a?t???st??? - ??s??t??a? ?a?d?a??? pa?µ?? ???a???
가까운 대리점/서비스 센터 찾기

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Οδηγός Χρήσης - 2.0

목차

??s??t??a? ?a?d?a??? pa?µ?? ???a???

??s??t??a? ?a?d?a??? pa?µ?? ???a???

?p??e?te ?a ???s?µ?p???sete ??a? Bluetooth® Smart a?s??t??a ?a?d?a??? pa?µ??, ?p?? ? a?s??t??a? Suunto Smart Sensor, µe t? Suunto Spartan Trainer Wrist HR ??a ?a ??ete a???ß? st???e?a s?et??? µe t?? ??tas? t?? ?s??s?? sa?.

?? ???s?µ?p??e?te t? Suunto Smart Sensor, ??ete t? p??s?et? p?e????t?µa t?? µ??µ?? ?a?d?a??? pa?µ??. ? µ??µ? t?? a?s??t??a ap????e?e? ded?µ??a p??s????? se pe??pt?s? p?? d?a??pe? ? s??des? µe t? ????? sa?, ?ta? ????µp?te (de? ?p???e? s??des? ??t? ap? t? ?e??).

??t? s?µa??e? ep?s?? ?t? µp??e?te ?a? ?a af?sete t? ????? sa? µet? t?? ??a??? µ?a? ?ata??af??. G?a pe??ss?te?e? p????f???e?, a?at???te st?? ?d???e? ???s?? t?? Suunto Smart Sensor.

??at???te st?? ?d???e? ???s?? t?? Suunto Smart Sensor ? ????? a?s??t??a ?a?d?a??? pa?µ?? s?µßat?? µe Bluetooth® Smart ??a pe??ss?te?e? p????f???e?.

?e?te t? S??d?asµ?? POD ?a? a?s??t???? ??a ?d???e? s?et??? µe t? s??des? e??? a?s??t??a ?a?d?a??? pa?µ?? µe t? ????? sa?.