Suunto EON Core - Referanse - Samsvar
Find a dealer/service center

Suunto EON Core Brukerveiledning

Samsvar

EU-radiodirektiv

Suunto Oy erklærer herved at radioutstyrstypen DW171 er ​​i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.suunto.com/EUconformity.

Personlig verneutstyr i EU

Kombinasjonen av Suunto EON Core og Suunto Tank POD er et personlig verneutstyr under direktiv 89/686/EØF. Det tekniske kontrollorganet nr. 0078, Institut National de la Plongée Professionnelle, Entrée 3 - Port de la Pointe Rouge, 13008 MARSEILLE, Frankrike, har utført EU-typegodkjennelsen for kombinasjonen nevnt ovenfor og garantert i samsvar med den europeiske standarden EN250:2014. Sertifiseringen er opptil en dybde på 50 m, slik som definert i EN250:2014.

EU-standard for dybdemåler

EN13319 er en europeisk standard for dybdemålere. Suunto-dykkecomputere er utformet til å overholde denne standarden.

FCC-samsvar

Enheten overholder del 15 i FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser:

(1) denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og

(2) denne enheten må akseptere enhver mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. Dette produktet har blitt testet til å overholde FCC-standard, og er tiltenkt hjemme- eller kontorbruk.

Endringer og modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Suunto kan annullere din rett til å betjene denne enheten under FCC-reglene.

IC

Denne enheten overholder Industry Canada-lisensfritatte RSS-standarder. Driften er underlagt følgende to betingelser:

(1) denne enheten skal ikke forårsake interferens, og

(2) denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.