Suunto EON Steel - Referanse - Samsvar

Suunto EON Steel Brukerveiledning – 1.6

Samsvar

CE

Suunto Oy, erklærer herved at radioutstyrstypen DW141 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Du finner hele teksten til EUs samsvarserklæring på følgende Internett-adresse: www.suunto.com/EUconformity.

EU-standard for dybdemåler

EN13319 er en europeisk standard for dybdemålere. Suunto-dykkecomputere er utformet til å overholde denne standarden.

EN 250 og Det finske arbeidshelseinstituttet

Tankens trykkmåler og dykkeinstrumentdeler som brukes til å måle trykket i tanken oppfyller kravene som stilles i den delen av den europeiske standarden EN 250 som angår måling av tanktrykk. Det finske arbeidshelseinstituttet, teknisk kontrollorgan nr. 0430, har EF-undersøkt denne type personlig verneutstyr.

FCC-samsvar

Enheten overholder del 15 i FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser:

(1) denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og

(2) denne enheten må akseptere enhver mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. Dette produktet har blitt testet til å overholde FCC-standard, og er tiltenkt hjemme- eller kontorbruk.

Endringer og modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Suunto kan annullere din rett til å betjene denne enheten under FCC-reglene.

IC

Denne enheten overholder Industry Canada-lisensfritatte RSS-standarder. Driften er underlagt følgende to betingelser:

(1) denne enheten skal ikke forårsake interferens, og

(2) denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.