Bezpečnosť

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Bezpečnosť

Bezpečnosť

Typy bezpečnostných opatrení

VAROVANIE:

používa sa v spojení s postupom alebo situáciou, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo smrť.

POZOR:

používa sa v spojení s postupom alebo situáciou, ktoré môžu spôsobiť poškodenie výrobku.

POZNÁMKA:

používa sa na zdôraznenie dôležitých informácií.

TIP:

používa sa na označenie extra tipov na používanie funkcií zariadenia.

Bezpečnostné opatrenia

VAROVANIE:

AJ KEĎ NAŠE VÝROBKY SPĹŇAJÚ ŠTANDARDY ODVETVIA, PRI KONTAKTE VÝROBKU S POKOŽKOU MÔŽE DÔJSŤ K ALERGICKEJ REAKCII ALEBO PODRÁŽDENIU POKOŽKY. V TAKÝCHTO PRÍPADOCH OKAMŽITE PRESTAŇTE VÝROBOK POUŽÍVAŤ A VYHĽADAJTE LEKÁRA.

VAROVANIE:

IBA NA REKREAČNÉ POUŽITIE.

VAROVANIE:

NIKDY SA NESPOLIEHAJTE VÝHRADNE NA GPS ALEBO VÝDRŽ BATÉRIE. VŽDY NA ZAISTENIE SVOJEJ BEZPEČNOSTI POUŽÍVAJTE MAPY A ĎALŠIE ZÁLOŽNÉ MATERIÁLY.

POZOR:

NA VÝROBOK NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNE PRÍPRAVKY PROTI HMYZU, MOHOL BY SA POŠKODIŤ POVRCH.

POZOR:

NEODHADZUJTE VÝROBOK DO KOMUNÁLNEHO ODPADU, ALE PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI S NÍM ZAOBCHÁDZAJTE AKO S ELEKTRONICKÝM ODPADOM.