ข้างขึ้นข้างแรม

Suunto Traverse Alpha คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

ข้างขึ้นข้างแรม

คุณสามารถติดตามข้างขึ้นข้างแรมได้ตามตำแหน่งสุดท้ายของ GPS โดยการแสดงผลข้างขึ้นข้างแรม แสดง/ซ่อนการแสดงผลจากเมนูเริ่มต้นภายใต้ DISPLAYS (จอแสดงผล) » Moon phase (ข้างขึ้นข้างแรม) เมื่อเปิดใช้งาน คุณสามารถดูข้างขึ้นข้างแรมได้โดยกด NEXT เพื่อเลื่อนดูในหน้าจอที่แสดงผลอยู่ moon phase display

ค่าเริ่มต้นของหน้าจอแสดงผลคือข้างขึ้นข้างแรมสำหรับตำแหน่งและวันปัจจุบัน

การดูวันอื่น ๆ สำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ:

ขณะอยู่ในจอแสดงผลข้างขึ้นข้างแรม กด BACK LAP (ระยะย้อนกลับ) เลื่อนผ่านวันในอนาคตหรืออดีตด้วย START (เริ่มต้น) และ LIGHT (แสงไฟ) เลือกวันอื่น ๆ นอกจากวันนี้ด้วย NEXT (ถัดไป) เพื่อดูข้อมูลข้างขึ้นข้างแรมสำหรับวันนั้น ๆ กลับไปที่วันนี้โดยกด BACK LAP (ระยะย้อนกลับ) อีกครั้ง

moon phase display views