Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z obsługą klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 คู่มือการใช้งาน - 2.0

Spis treści

เทียบเคียงโปรไฟล์กับกิจกรรม

โปรไฟล์ Altimeter (มาตรวัดความสูง) ควรเลือกไว้ขณะทำกิจกรรมภายนอกที่อาจมีการเปลี่ยนระดับความสูงของพื้นที่ (เช่น การปีนเขาหรือพื้นที่ที่เป็นเนิน)

ควรเลือกโปรไฟล์ Barometer (มาตรวัดความกดอากาศ) หากทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับความสูงของพื้นที่ (เช่น ฟุตบอล แล่นเรือ พายเรือแคนู)

เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง คุณจะต้องเทียบโปรไฟล์ให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทำ สามารถให้ Suunto Ambit2 พิจารณาโปรไฟล์ที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมของคุณ หรือเลือกโปรไฟล์ด้วยตัวคุณเอง

หมายเหตุ:

คุณสามารถกำหนดโปรไฟล์เป็นส่วนหนึ่งของค่าโหมดกีฬาใน Movescount หรือใน Suunto Ambit2

การตั้งค่าโปรไฟล์

การตั้งค่าโปรไฟล์ Alti & Baro (ความสูงและความกดอากาศ):

 1. กดปุ่ม Next ไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
 2. เลื่อนไปที่ Alti-baro ด้วยปุ่ม Light Lock (ล็อค) และเข้าไปด้วยปุ่ม Next (ถัดไป)
 3. กดปุ่ม Next (ถัดไป) เพื่อเลือก Profile (โปรไฟล์)
 4. เลื่อนไปที่ตัวเลือกโปรไฟล์ (Automatic, Altimeter, Barometer - อัตโนมัติ มาตรวัดความสูง มาตรวัดความกดอากาศ) โดยใช้ปุ่ม Start Stop (เริ่ม หยุด) หรือปุ่ม Light Lock (ล็อค) เลือกโปรไฟล์ผ่านปุ่ม Next (ถัดไป)

setting profiles

การตั้งค่าอ้างอิง

การตั้งค่าความกดอากาศระดับน้ำทะเลและค่าอ้างอิงความสูง:

 1. กดปุ่ม Next ไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
 2. เลื่อนไปที่ Alti-baro ด้วยปุ่ม Light Lock (ล็อค) และเข้าไปด้วยปุ่ม Next (ถัดไป)
 3. เลื่อนไปที่ Reference (ข้อมูลอ้างอิง) ด้วยปุ่ม Light Lock (ล็อค) และเข้าไปด้วยปุ่ม Next (ถัดไป) ตัวเลือกค่าต่อไปนี้สามารถเลือกใช้ได้:
 4. FusedAlti: ระบบ GPS จะเปิดทำงานและอุปกรณ์จะเริ่มคำนวณค่าความสูงจาก FusedAlti สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่FusedAlti
 5. Manual altitude (ความสูงกำหนดเอง): กำหนดค่าระดับความสูงด้วยตัวเอง
 6. Sea level pressure (ความกดอากาศระดับน้ำทะเล): กำหนดความกดอากาศระดับน้ำทะเลสำหรับอ้างอิงด้วยตัวเอง
 7. ตั้งค่าอ้างอิงผ่านปุ่ม Start Stop (เริ่ม หยุด) และ Light Lock (ล็อค) ตอบรับค่าผ่านปุ่ม Next (ถัดไป)

setting reference values Ambit2

เคล็ดลับ:

คุณสามารถเข้าไปยังส่วนตั้งค่า Reference (อ้างอิง โดยกดปุ่ม View (ดู) เมื่ออยู่ในโหมด Alti & baro (ความสูงและความกดอากาศ)

และยังสามารถตั้งค่าระดับความสูงได้ระหว่างออกกำลังกาย ดูรายละเอียดใน การตั้งค่าความสูงระหว่างออกกำลังกาย