Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z obsługą klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 R คู่มือการใช้งาน - 2.0

Spis treści

การใช้ปุ่มกด

การใช้ปุ่มกด

Suunto Ambit2 R มีอยู่ด้วยกัน 5 ปุ่มสำหรับเข้าใช้งานคุณลักษณะต่างๆ

buttons Ambit2

Start Stop (เริ่ม หยุด):

 • เข้าไปยังเมนู start
 • หยุดชั่วขณะหรือกลับไปยังการออกกำลังกายหรือนาฬิกาจับเวลา
 • กดค้างเพื่อหยุดและบันทึกการออกกำลังกาย
 • เพิ่มค่าหรือเลื่อนขึ้นในการตั้งค่า

Next (ถัดไป):

 • สลับการแสดงผล
 • กดปุ่มค้างเพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
 • กดปุ่มค้างเพื่อเข้า/ออกเมนูตัวเลือกในโหมด sport
 • ยอมรับการตั้งค่า

Light Lock (ล็อค):

 • เปิดใช้งานไฟพื้นหลัง
 • กดค้างเพื่อล็อค/ปลดล็อคปุ่ม
 • ลดค่าหรือเลื่อนลงในการตั้งค่า

View (ดู):

 • เปลี่ยนมุมมองในโหมด time และในขณะออกกำลังกาย
 • กดเพื่อสลับการแสดงผลระหว่างจางและเข้ม
 • กดเพื่อเข้าไปยังทางลัดตามเนื้อหาที่ต้องการ (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

Back Lap (ย้อนรอบ):

 • กลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้านี้
 • เพิ่มรอบการออกกำลังกาย
เคล็ดลับ:

ขณะกำลังเปลี่ยนค่า คุณสามารถเพิ่มความเร็วด้วยการกดค้างปุ่ม Start Stop หรือ Light Lock จนกระทั่งค่าเริ่มเลื่อนเร็วขึ้น

การกำหนดทางลัด

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อกดปุ่ม View (ดู) ในโหมด Time (เวลา) คุณสามารถสลับการแสดงผลระหว่างแบบจางหรือแบบเข้มได้ สามารถเปลี่ยนการกดปุ่มนี้เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกเมนูที่ต้องการแทน

การกำหนดทางลัด:

 1. กดปุ่ม Next ไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
 2. เรียกค้นรายการเมนูที่คุณต้องการสร้างทางลัด
 3. กดปุ่ม View (ดู) เพื่อจัดทำชอร์ตคัท
หมายเหตุ:

ไม่สามารถสร้างทางลัดให้กับเมนูที่เป็นไปได้ทุกรายการได้ เช่น บันทึกประวัติเฉพาะบุคคล

ในโหมดอื่น ๆ การกดปุ่ม View (ดู) จะเป็นการเข้าสู่ทางลัดที่กำหนดไว้เบื้องต้น เช่น เมื่อใช้งานเข็มทิศ คุณสามารถเข้าไปยังค่าเข็มทิศโดยกดปุ่ม View (ดู)