Suunto EON Core - Funkcje - Kalendarz

Suunto EON Core Podręcznik użytkownika

Kalendarz

Kalendarz

Ustawienia godziny i daty są dostępne w ramach opcji General (Ogólne) / Device settings (Ustawienia urządzenia) / Time & date (Godzina i data).

Ustawienia godziny i daty są dostępne w ramach opcji General (Ogólne) / Device settings (Ustawienia urządzenia) / Units and formats (Jednostki i formaty).

Aby zmienić godzinę i datę

 1. Nacisnąć i przytrzymać środkowy przycisk, aby wejść do menu.
 2. Przejść do opcji General (Ogólne) / Device settings (Ustawienia urządzenia) / Time & date (Godzina i data).
 3. Przewinąć do sekcji Set time (Ustaw godzinę) lubSet date (Ustaw datę) przy pomocy górnego lub dolnego przycisku.
 4. Nacisnąć środkowy przycisk, aby wejść do ustawień.
 5. Dostosować ustawienia przy użyciu górnego lub dolnego przycisku.
 6. Nacisnąć środkowy przycisk, aby przejść do kolejnego ustawienia.
 7. Nacisnąć ponownie środkowy przycisk po ustawieniu ostatniej wartości w celu zapisania wprowadzonych danych i powrotu do opcji menu Time & date (Godzina i data).
 8. Nacisnąć i przytrzymać środkowy przycisk, aby wyjść po zakończeniu wprowadzania danych.

Aby zmienić format godziny i daty

 1. Nacisnąć i przytrzymać środkowy przycisk, aby wejść do menu.
 2. Przejść do opcji General (Ogólne) / Device settings (Ustawienia urządzenia) / Units and formats (Jednostki i formaty).
 3. Przewinąć do sekcji Time format (Format godziny) lub Date format (Format daty) przy pomocy górnego lub dolnego przycisku.
 4. Postępować zgodnie z powyższymi punktami 5-8 w celu zmiany formatów i zachowania wprowadzonych zmian.