ตัวจับเวลานับถอยหลัง

Suunto Kailash คู่มือการใช้งาน - 2.0

Spis treści

ตัวจับเวลานับถอยหลัง

ตัวจับเวลานับถอยหลัง

คุณสามารถเริ่มต้นตัวจับเวลานับถอยหลังได้ในเมนูตัวเลือก ภายใต้ TIME & DATE (เวลาและวันที่) » นับถอยหลัง (นับถอยหลัง) เมื่อคุณตั้งเวลานับถอยหลัง นาฬิกาจะแสดงเวลาที่กำหนดและแถบการนับถอยหลัง

countdown view

เพื่อเปิดใช้งานตัวจับเวลานับถอยหลัง:

  1. กดปุ่มกลางค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
  2. กดปุ่มกลางเพื่อเข้าสู่ TIME & DATE (เวลาและวันที่)
  3. เลื่อนไปยัง นับถอยหลัง (นับถอยหลัง) และกดปุ่มกลาง
  4. ตั้งเวลาชั่วโมงและนาที และยืนยัน
  5. ออกโดยการกดปุ่มกลางค้าง

เริ่มต้นและหยุดการจับเวลาโดยการกดปุ่ม 7R เมื่อตัวจับเวลากำลังเดินอยู่ คุณสามารถข้ามไปยังนาทีถัดไปได้ (ทำให้วินาทีเป็นศูนย์) โดยการกดปุ่มล่าง

คุณสามารถรีเซ็ตตัวจับเวลาโดยการกดปุ่ม 7R ค้าง

เมื่อตัวจับเวลาหมดอายุ คุณสามารถกลับไปที่หน้าจอแสดงเวลาหลักโดยการกดปุ่มล่าง