Suunto Spartan Trainer Wrist HR - ??af??? - ??e???? pe?????sµ??? e????s?

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Οδηγός Χρήσης - 2.0

Spis treści

??e???? pe?????sµ??? e????s?

??e???? pe?????sµ??? e????s?

? Suunto e????ta? ?t? ?at? t?? ?e???d? ?????s?? ? Suunto ? ??p??? ????s??d?t?µ??? ???t?? ?p?s?e??? t?? Suunto (efe??? ???t?? ?p?s?e???), ?at? t?? ap???e?st??? d?a???t??? t?? e????e?a, ?a ap??a??st? ß??ße? sta ????? ? t?? e??as?a e?te a) ep?s?e?????ta? ? ß) a?t??a??st??ta? ? ?) ap???µ?????ta?, s?µf??a µe t??? ????? ?a? t?? p???p???se?? t?? pa???sa? ??e????? ?e?????sµ???? ?????s??. ? ??e???? pe?????sµ??? e????s? ?s??e? ?a? efa?µ??eta? a?e???t?ta ap? t? ???a a?????. ? ??e???? pe?????sµ??? e????s? de? ep??e??e? ta ??µ?µa d??a??µat? sa?, ta ?p??a ap??????? ap? t?? ?p???e?t??? e????? ??µ??es?a pe?? p???se?? ?ata?a??t???? a?a???.

?e???d?? ?s???? t?? e????s??

? pe???d?? ?s???? t?? ??e????? ?e?????sµ???? ?????s?? ?e???? ap? t?? ?µe??µ???a t?? a?????? ??a????? a?????.

? ?e???d?? ?s???? t?? e????s?? e??a? (2) ?t? ??a ta p?????ta ?a? t??? as??µat??? p?µp??? ?atad?se?? e?t?? a? ??e? ?a????ste? a?????.

? ?e???d?? ?s???? t?? ?????s?? e??a? ??a (1) ?t?? ??a ta a?es????, sta ?p??a s?µpe???aµß????ta?, e?de??t???, as??µat?? a?s??t??e? ?a? p?µp??, f??t?st??, ?a??d?a, epa?af??t???µe?e? µpata??e?, ???????a, µp?ase?? ?a? s????e?.

??a???se?? ?a? pe?????sµ??

? ??e???? pe?????sµ??? e????s? de? ?a??pte? ta e???:

  1. a) f?s???????? f???? ?p?? ??at???????, e?d???? ? a?????s? t?? ???µat?? ?/?a? t?? ?????? t?? µ? µeta?????? ??????? ß) e?att?µata p?? p???a????ta? ap? µ? p??se?t??? ?e???sµ? ? ?) e?att?µata ? f????? p?? p???a????ta? ap? ?a?? ???s? ? µ? t???s? t?? p??te???µe??? ???s??, a?at?????? f???t?da, aµ??e?a ?a? at???µata, ?p?? pt?s? ? s???????,
  2. ??t?pa ????? ?a? s?s?e?as?e?,
  3. e?att?µata ? ?s????sµ??? pe?? e?att?µ?t?? p?? ?fe????ta? st? ???s? µe ?p???d?p?te p?????, a?es????, ????sµ??? ?/?a? ?p??es?a p?? de? pa???eta? ? ?atas?e???eta? ap? t?? Suunto,
  4. µ? epa?af??t???µe?e? µpata??e?.

? Suunto de? e????ta? ?t? ? ?e?t?????a t?? ??????t?? ? t?? a?es???? ?a e??a? ad???e?pt? ? a????ast? ? ?t? t? ?????? ? t? a?es???? ?a ?e?t????e? se s??d?asµ? µe ?p????d?p?te e??p??sµ? ? ????sµ??? t??t??.

? ??e???? pe?????sµ??? e????s? de? efa?µ??eta? a? t? p????? ? t? e???t?µa:

  1. ??e? a????te? se s?µe?? p?? ?pe?ßa??e? t? ???s? ??a t?? ?p??a p??????eta?,
  2. ??e? ep?d??????e? ???s?µ?p????ta? µ? e???s??d?t?µ??a a?ta??a?t??? ? ??e? t??p?p????e? ? ep?d??????e? ap? µ? e???s??d?t?µ??? ???t?? S??t???s??,
  3. ? a???µ?? se???? ??e? d?a??afe?, t??p?p????e? ? ?ataste? µ? a?a???s?µ?? µe ?p????d?p?te t??p?, ??t? t? ?p??? ?a e?a???ß??e? ?at? t?? ???s? t?? Suunto,
  4. ??e? e?te?e? se ??µ??? p?????ta, s?µpe???aµßa??µ???? e?de??t??? a?t???a??? ?a? e?t?µ?ap???t???? ??s???.

???sßas? st?? ?p??es?a e????s?? Suunto

G?a ?a ??ete p??sßas? st?? ?p??es?a e????s?? t?? Suunto, ?a p??pe? ?a pa??s?ete t?? ap?de??? a?????. Ta p??pe? ep?s?? ?a e?????ete t? p????? sa? d?ad??t?a?? st? d?e????s? www.suunto.com/mysuunto, ??a ?a ?aµß??ete t?? ?p??es?e? t?? e????s?? se ???e s?µe?? t?? ??sµ??. G?a ?d???e? s?et??? µe t?? t??p? p?? µp??e?te ?a ???s?µ?p???sete t?? ?p??es?a e????s??, ep?s?efte?te t?? t?p??es?a www.suunto.com/warranty, ep????????ste µe t? e???s??d?t?µ??? ?at?st?µa ??a????? p???s?? Suunto st?? pe????? sa? ? t??ef???ste st? ???t?? e??p???t?s?? t?? Suunto.

?e?????sµ?? ?p?????s??

St?? µ???st? ßa?µ? p?? ep?t??p??? ?? ?s????te? ?p???e?t???? ??µ??, ? pa???sa ??e???? pe?????sµ??? e????s? e??a? ? ap???e?st??? ap??at?stas? sa? ?a? a?t??a??st? ???e ???? e????s? ??t? ? ?p?????µe??. ? Suunto de? f??e? ?aµ?a e????? ??a t???? e?d????, ap??et???? ? epa??????e? ??µ?e? ? ??a ap???µ??se?? ??a ????? ß??ß?, s?µpe???aµßa??µ????, e?de??t???, t?? ap??e?a? a?aµe??µe??? ?fe?e??? ? ?e?d??, t?? ap??e?a? ded?µ????, t?? ap??e?a? ???s??, t?? ??st??? ?efa?a???, t?? ??st??? ?p??at?stat?? e??p??sµ?? ? e??atast?se??, t?? a???se?? t??t??, ?????? ??µ??? p?? p???a????ta? ap? t?? a???? ? t? ???s? t?? ??????t?? ? p?? p????pt??? ap? t?? pa?aß?as? t?? e????s??, t?? a??t?s? s?µßas??, aµ??e?a, a?t??e?µe???? e?????, ad???p?a??a ? ?p??ad?p?te ?p??es? ?ata????sµ?? e?????? µe ß?s? t? ??µ? ? t? d??a??, a??µa ?? a? ? Suunto ??????e t?? p??a??t?ta t?t???? ??µ???. ? Suunto de? f??e? ?aµ?a e????? ??a ?a??ste??se?? st?? pa???? ?p??es??? e????s??.