Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | LETNIA WYPRZEDAŻ | DARMOWE ZWROTY

Suunto Spartan Ultra คู่มือการใช้งาน - 2.5

Spis treści
Spis treści

รูปแบบตำแหน่ง

รูปแบบตำแหน่งเป็นการแสดงตำแหน่ง GPS ของคุณในนาฬิกา รูปแบบทุกแบบสัมพันธ์กับตำแหน่งเดียวกัน แต่แสดงออกมาต่างกัน

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบตำแหน่งได้ในการตั้งค่านาฬิกาจากส่วน การนำทาง (การนำทาง) » รูปแบบตำแหน่ง (รูปแบบตำแหน่ง)

ละติจูด/ลองจิจูดเป็นกริดที่ใช้แพร่หลายที่สุดและมี 3 รูปแบบ ดังนี้

 • WGS84 Hd.d°
 • WGS84 Hd°m.m'
 • WGS84 Hd°m's.s

รูปแบบตำแหน่งอื่นที่ใช้โดยทั่วไปมีดังนี้

 • UTM (Universal Transverse Mercator) แสดงตำแหน่งแนวนอนแบบสองมิติ
 • MGRS (Military Grid Reference System) เป็นส่วนขยายของ UTM และประกอบด้วยตัวกำหนดโซนกริด ตัวกำหนด 100,000 ตารางเมตร และตำแหน่งแบบตัวเลข

Suunto Spartan Ultra นอกจากนี้ยังรองรับตำแหน่งท้องถิ่นในรูปแบบต่อไปนี้ด้วย

 • BNG (อังกฤษ)
 • ETRS-TM35FIN (ฟินแลนด์)
 • KKJ (ฟินแลนด์)
 • IG (ไอร์แลนด์)
 • RT90 (สวีเดน)
 • SWEREF 99 TM (สวีเดน)
 • CH1903 (สวิตเซอร์แลนด์)
 • UTM NAD27 (อะแลสกา)
 • UTM NAD27 Conus
 • UTM NAD83
 • NZTM2000 (นิวซีแลนด์)
หมายเหตุ:

รูปแบบตำแหน่งบางรูปแบบไม่สามารถใช้ในพื้นที่ทางตอนเหนือ 84 องศาและทางตอนใต้ 80 องศาหรือนอกประเทศที่มีไว้ให้ใช้ หากอยู่นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต พิกัดตำแหน่งของคุณจะไม่แสดงบนนาฬิกา

Spis treści