Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | LETNIA WYPRZEDAŻ | DARMOWE ZWROTY

Suunto Spartan Ultra คู่มือการใช้งาน - 2.5

Spis treści
Spis treści
  • การปฏิบัติตามกฎ

การปฏิบัติตามกฎ

CE

ด้วยเหตุนี้ Suunto Oy จึงประกาศว่าอุปกรณ์วิทยุ OW161 เป็นไปตาม Directive 2014/53/EU ถ้อยแถลงฉบับเต็มของของประกาศมาตรฐานสหภาพยุโรประบุไว้ในเว็บไซต์ www.suunto.com/EUconformity.

CESCM

ความสอดคล้องกับ FCC

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับกฎ FCC ส่วนที่ 15 การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้:

(1) อุปกรณ์นี้จะไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ

(2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับคลื่นรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการทดสอบเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน FCC และสำหรับใช้งานในบ้านพักหรือสำนักงาน

การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการอนุญาตจาก Suunto จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์นี้ภายใต้กฎระเบียบของ FCC เป็นโมฆะ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ดิจิทัล Class B ตามกฎของ FCC ส่วนที่ 15 ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายเมื่ออุปกรณ์มีการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้งานและสามารถแผ่พลังงานคลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคู่มือการใช้งาน ก็อาจจะทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งโดยเฉพาะ หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ ซึ่งผู้ใช้จะสามารถลองแก้ไขการรบกวนได้เองจากมาตรการหนึ่งอย่างหรือมากกว่า ต่อไปนี้:

  • ปรับหรือย้ายเสาอากาศรับสัญญาณ
  • เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
  • ต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่เครื่องรับสัญญาณใช้อยู่
  • ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างวิทยุ/โทรทัศน์เพื่อขอความช่วยเหลือ

IC

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐานการยกเว้นใบอนุญาตอุตสาหกรรมของแคนาดา RSS การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้:

(1) อุปกรณ์นี้ไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน และ

(2) อุปกรณ์นี้ต้องสามารถรับสัญญาณรบกวนที่เข้ามา รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์ด้วย

NOM-121-SCT1-2009

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment or device.

Spis treści