Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z obsługą klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Traverse Alpha คู่มือการใช้งาน - 2.0

Spis treści

สมุดบันทึก

สมุดบันทึกเก็บบันทึกกิจกรรมของคุณที่บันทึกไว้ จำนวนสูงสุดของการบันทึกและระยะเวลาสูงสุดของการบันทึกครั้งเดียวจะขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่บันทึกในแต่ละกิจกรรม ความแม่นยำ GPS (ดูที่ ความแม่นยำของ GPS และการประหยัดพลังงาน) เช่นผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณและระยะเวลาของการบันทึกที่สามารถจัดเก็บไว้ได้

คุณสามารถดูสรุปการบันทึกของกิจกรรมทันทีที่คุณหยุดการบันทึก หรือผ่านทาง สมุดบันทึก (สมุดบันทึก) ภายใต้เมนูเริ่มต้น

ข้อมูลที่แสดงในสรุปบันทึกเป็นแบบไดนามิก คือจะเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น โหมดกีฬา และการใช้เข็มขัดวัดอัตราการเต้นหัวใจ หรือ GPS บันทึกทั้งหมดจะมีข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยเป็นค่าเริ่มต้น

 • ชื่อโหมดกีฬา
 • เวลา
 • วันที่
 • ระยะเวลา
 • รอบ

ถ้าบันทึกมีข้อมูล GPS รายการสมุดบันทึกจะมีมุมมองเส้นทางเต็มรูปแบบ เช่นเดียวกับรายละเอียดความสูงของเส้นทาง

เคล็ดลับ:

คุณสามารถดูรายละเอียดบันทึกกิจกรรมของคุณได้อีกมากมาใน Suunto Movescount

วิธีดูมุมมองสรุปบันทึกหลังหยุดการบันทึก

 1. กดปุ่ม START (เริ่มต้น) ค้างไว้เพื่อหยุดและบันทึกข้อมูล
 2. กด NEXT (ถัดไป) เพื่อดูสรุปบันทึก

นอกจากนี้คุณยังดูสรุปของทุกๆ ส่วนที่บันทึกไว้ในสมุดบันทึกได้ ส่วนที่บันทึกไว้ในสมุดบันทึกจะแสดงรายการตามวันที่และเวลา

วิธีดูสรุปบันทึกในสมุดบันทึก

 1. กด START (เริ่มต้น) เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่มต้น
 2. เลื่อนไปที่ สมุดบันทึก (สมุดบันทึก) ด้วย LIGHT (แสงไฟ) และเลือกด้วย NEXT (ถัดไป)
 3. เลื่อนดูบันทึกด้วย START (เริ่มต้น) หรือ LIGHT (แสงไฟ) และเลือกบันทึกด้วย NEXT (ถัดไป)
 4. ไปที่สรุปมุมมองของบันทึกด้วย NEXT (ถัดไป)